EFTAs overvåkningsorgan

EFTAs overvåkningsorgan (EFTA Surveillance Authority) kontrollerer gjennomføringen og etterlevelsen av EØS-avtalen i Island, Liechtenstein og Norge

esa_buildingDet europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS)
EØS består av EUs medlemsland og tre av EFTA-statene (European Free Trade Association), Island, Liechtenstein og Norge. Samarbeidet ble etablert gjennom EØS-avtalen og gir de tre EFTA-statene tilgang til EUs indre marked.

EØS-avtalen skal sikre fri flyt av varer, personer, tjenester og kapital – ”De fire friheter” – mellom alle de 31 EØS-statene. Avtalen er dynamisk i den forstand at når EU vedtar forordninger og direktiver som regulerer det indre markedet, skal disse også tas inn i EØS-avtalen.

Avtalen skal sikre like konkurransevilkår og lik adgang til det indre markedet i hele EØS. Den tilrettelegger også for samarbeid på viktige områder som forskning og utvikling, utdanning, sosialpolitikk, miljø, forbrukervern, turisme og kultur. Ved å fjerne handelshindringer og åpne for nye muligheter for rundt 500 millioner europeere, stimulerer EØS til økonomisk vekst og øker den internasjonale konkurranseevnen til EØS-statene.

EØS-avtalens målsetning om et velfungerende indre marked forutsetter enhetlig implementering og gjennomføring av avtalens regler i alle de 31 EØS-statene. I EU er det Kommisjonen som overvåker medlemsstatenes etterlevelse av avtalen, mens for EFTA-landene er denne oppgaven tillagt EFTAs overvåkningsorgan. Fordelingen av tilsynsmyndighet mellom de to organene er et utslag av avtalens to-pilar system.

Rolle og myndighet
EFTAs overvåkingsorgan skal sikre at EFTA-statene, Island, Liechtenstein og Norge, overholder sine forpliktelser etter EØS-avtalen.

EFTAs overvåkingsorgan skal beskytte de rettighetene individer og markedsaktører utleder av EØS-avtalen, for eksempel vern mot diskriminering, unødvendige byrder for å drive forretningsvirksomhet, eller tildeling av ulovlig statsstøtte. EFTAs overvåkningsorgan kan ta opp saker på eget initiativ eller etter klage. EFTAs overvåkingsorgan kan i utøvelsen av sin tilsynsmyndighet iverksette traktatbruddsprosedyre mot den EFTA-stat det gjelder og kan bringe saken innfor EFTA-domstolen med krav om at omstridte regler eller praksis endres.

EFTAs overvåkingsorgan håndhever også det generelle forbudet mot statsstøtte, og vurderer nasjonale støtteordninger opp mot EØS-reglene og har myndighet til å kreve at ulovlig støtte tilbakebetales.

EFTAs overvåkingsorgan kontrollerer også at foretak med virksomhet i EFTA-statene følger konkurransereglene. EFTAs overvåkingsorgan har anledning til etterforske mulige brudd på EØS-retten enten på eget initiativ eller på grunnlag av klager.  EFTAs overvåkingsorgan kan ilegge private aktører bøter, og skal kontrollere fusjoner mellom selskaper av en viss størrelse.

EFTAs overvåkingsorgan myndighet tilsvarer den kompetansen Kommisjonen har til gjennomførings- og håndhevelseskontroll overfor EU-statene. Det er et nært samarbeid mellom Kommisjonen og EFTAs overvåkingsorgan, ettersom de to institusjonene overvåker gjennomføringen av samme regler i EØS, dvs. i henholdsvis EU og EFTA.

Organisasjon
EFTAs overvåkingsorgan er et uavhengig tilsynsorgan med tilholdssted i Brussel. For tiden har organisasjonen rundt 70 ansatte der 16 ulike nasjonaliteter er representert. Organisasjonen er inndelt i fire avdelinger med hvert sitt ansvarsområde: en indre markedsavdeling, en konkurranse- og statsstøtteavdeling, samt en juridisk avdeling og en administrativ avdeling.

EFTAs overvåkingsorgan ledes av et kollegium bestående av tre medlemmer, oppnevnt av de tre EFTA-statene for en periode på fire år. Selv om kollegiets medlemmer er utnevnt av EFTA-statene, kan de ikke instrueres i utøvelsen av sitt embete. Alle bindende beslutninger fattes av kollegiet, som vanligvis møtes en gang i uken.

Kollegiet består for tiden av følgende tre medlemmer:

  • Sven Erik Svedman, president
  • Frank J. Büchel
  • Helga Jónsdóttir

 
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS