EFTAs overvåkningsorgan

EØS-tilsynet ESA kontrollerer gjennomføringen og etterlevelsen av EØS-avtalen i Island, Liechtenstein og Norge

esa_buildingDet europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS)
EØS består av EUs medlemsland og de tre EFTA-statene Island, Liechtenstein og Norge. Samarbeidet ble etablert gjennom EØS-avtalen og gir de tre EFTA-statene tilgang til EUs indre marked.

EØS-avtalen skal sikre fri flyt av varer, personer, tjenester og kapital – ”de fire friheter” – mellom alle de 31 EØS-statene. Avtalen er dynamisk i den forstand at når EU vedtar forordninger og direktiver som regulerer det indre markedet, skal disse også tas inn i EØS-avtalen.

Avtalen skal sikre like konkurransevilkår og lik adgang til det indre markedet i hele EØS. Den tilrettelegger også for samarbeid på viktige områder som forskning og utvikling, utdanning, sosialpolitikk, miljø, forbrukervern, turisme og kultur. 

Ved å fjerne handelshindringer og åpne for nye muligheter for rundt 500 millioner europeere stimulerer EØS til økonomisk vekst og øker den internasjonale konkurranseevnen til EØS-statene.

EØS-avtalens målsetning om et velfungerende indre marked forutsetter enhetlig implementering og gjennomføring av avtalens regler i alle de 31 EØS-statene. I EU er det Kommisjonen som overvåker medlemsstatenes etterlevelse av avtalen, mens for EFTA-landene er denne oppgaven tillagt EØS-tilsynet ESA. Fordelingen av tilsynsmyndighet mellom de to organene er et utslag av avtalens to-pilar-system.

ESAs rolle og myndighet
ESA skal sikre at EFTA-statene Island, Liechtenstein og Norge overholder forpliktelsene sine i EØS-avtalen.

ESA skal beskytte de rettighetene som EØS-avtalen sikrer individer og markedsaktører, for eksempel vern mot diskriminering, unødvendige byrder for å drive forretningsvirksomhet, eller tildeling av ulovlig statsstøtte. ESA kan ta opp saker på eget initiativ eller som følge av klager.

ESA kan i utøvelsen av tilsynsmyndigheten sin iverksette en traktatbruddsprosedyre mot den EFTA-staten det gjelder, og kan bringe saken inn for EFTA-domstolen med krav om at omstridte regler eller praksis endres.

ESA håndhever også det generelle forbudet mot statsstøtte, vurderer nasjonale støtteordninger opp mot EØS-reglene og har myndighet til å kreve at ulovlig støtte tilbakebetales.

ESA kontrollerer også at foretak med virksomhet i EFTA-statene følger konkurransereglene og kan etterforske mulige brudd på EØS-retten på eget initiativ eller på grunnlag av klager. ESA kan ilegge private aktører bøter og kontrollerer fusjoner mellom selskaper av en viss størrelse.

ESAs myndighet tilsvarer den kompetansen Kommisjonen har til gjennomførings- og håndhevelseskontroll overfor EU-statene. Det er et nært samarbeid mellom Kommisjonen og ESA, ettersom de to institusjonene overvåker gjennomføringen av samme reglene i EØS.

ESAs organisasjon
ESA er et uavhengig tilsynsorgan med tilholdssted i Brussel. For tiden har organisasjonen over 70 ansatte der 16 ulike nasjonaliteter er representert. Organisasjonen er inndelt i fire avdelinger med hvert sitt ansvarsområde: en indre markedsavdeling, en konkurranse- og statsstøtteavdeling, samt en juridisk avdeling og en administrativ avdeling.

ESA ledes av et kollegium bestående av tre medlemmer, oppnevnt av de tre EFTA-statene for en periode på fire år. Selv om kollegiets medlemmer er utnevnt av EFTA-statene, kan de ikke instrueres i arbeidet. Alle bindende beslutninger i ESA fattes av kollegiet, som vanligvis møtes en gang i uken.

Kollegiet består for tiden av følgende tre medlemmer:

  • Bente Angell-Hansen, president
  • Frank J. Büchel
  • Högni S. Kristjánsson

 
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS