EØS-reglene om passasjerrettigheter

Norwegian version

Er du på jakt etter informasjon om hvilke rettigheter du har som passasjer? Her kan du lese om EØS-reglene og finne sammendrag av lovgivningen for spesifikke transportsektorer:

Know-your-passenger-rights--1-

Flyreiser

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 261/2004 av 11. februar 2004 om fastsettelse av felles regler for erstatning og assistanse til passasjerer ved nektet ombordstigning og ved innstilte eller vesentlig forsinkede flyginger samt om oppheving av forordning (EØF) nr. 295/91

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.889/2002 av 13. mai 2002 om endring av rådsforordning (EF) nr. 2027/97 om luftfartsselskapers erstatningsansvar ved ulykker 
Forskrift om flypassasjerers rettigheter ved nektet ombordstigning og innstilt eller vesentlig forsinket flyging

Europaparlaments- ogrådsforordning (EF) nr. 1107/2006/EF av 5. juli 2006 om funksjonshemmede og bevegelseshemmede personers rettigheter i forbindelse med lufttransport

  • Sammendrag av EU/EØS-regelverk finnes her

Togreiser

Forskrift om gjennomføring av Europaparlaments- ogrådsforordning (EF) nr. 1371/2007 av 23. oktober 2007 om jernbanepassasjerers rettigheter og forpliktelser

  • Sammendrag av EU/EØS-regelverk finnes her .

Bussreiser

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 181/2011 av 16. februar 2011 om passasjerers rettigheter ved buss- og turvogntransport og om endring av forordning (EF) nr. 2006/2004

  •  Sammendrag av EU/EØS-regelverk finnes her 

Sjøreiser

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr.1177/2010 av 24. november 2010 om passasjerers rettigheter på reise til sjøs og på innlands vannvei og om endring av forordning (EF) nr. 2006/2004

  •  Sammendrag av EU/EØS-regelverk finnes her

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 392/2009 av 23. april 2009 om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under sjøtransport av passasjerer


Klagebehandling

FOR-2012-01-20-84 Forskrift om klagenemnd for passasjertransport (transportklagenemndforskriften)           

Alle klager bør i utgangspunktet sendes til transportøren/det ansvarlige selskapet.

Dersom klagen ikke fører frem, eller du ikke er fornøyd med svaret du har fått, kan du klage til det nasjonale tilsynsorganet eller klageorganet i den staten hendelsen skjedde. I Norge har Transportklagenemnda et elektronisk klageskjema som kan brukes. Klager skal ikke sendes til ESA eller til EU-kommisjonen.

Se tabellen under for en oversikt over slike organer i Norge. 

For en liste over slike organer i EU-landene, klikk her.

 

Transportmåte

 

Luftfart

 

Ansvarlig etat:

Luftfartstilsynet

 

Klagebehandling:

Transportklagenemnda

 

Sjøfart

 

 


Ansvarlig etat:

Sjøfartsdirektoratet

 

Klagebehandling:

Transportklagenemnda

Reise på vei

 

 

 


Ansvarlig etat:

Statens Vegvesen

 

Klagebehandling:

Transportklagenemnda

Reise med tog

 

 

Ansvarlig etat:

Statens Jernbanetilsyn

 

Klagebehandling:

Transportklagenemnda

Det europeiske forbrukernettverket EEC-net gir råd når det gjelder forbrukerrettigheter til innbyggere i EU-land, Norge og Island. Forbruker Europa er nettverkets kontor i Norge. 
Other EEA Institutions


Want to help us improve our website?

We are in the process of designing a new website and need your help!

We kindly ask you to participate in a short exercise which will help us improve your experience of the ESA website.

imgbanner2
This website is built with Eplica CMS