2018 - Notification list
 Draft Regulation concerning additional requirements for imported hay and straw for animal feed Draft Regulation concerning additional requirements for imported hay and straw for animal feed

Notification No 

Title in original language


Title English language

End of Standstill

Adopted
 2018/9001/N Forslag om endringer i forskrift om taubaner av 21. juni 2017 nr. 906 Proposals for changes to regulations on cableways of 21 June 2017 no. 906 27.06.2018  27.06.2018
2018/9002/N Endring i kjøretøyforskriften Amendment to the Norwegian Motor Vehicle Construction Regulation 09.07.2018  01.10.2018
2018/9003/N

Forslag til endring i byggteknisk forskrift (TEK17) om energiforsyningskrav for bygningerover 1000 m2

Proposal for amendment to the Technical Building Works Regulations(TEK17) regarding energy supply requirements for buildings exceeding 1,000 m2 25.07.2018  WITHDRAWN
2018/9004/N Forskrift om utstedervirksomhet for bompenger og ferjebilletter (utstederforskriften)

Regulation on toll service provision for tolls and ferry tickets (the Toll service provider Regulation)

16.08.2018 14.12.2018

nglish unofficial translation
2018/9005/N Forslag til endringer i forskrift 30. november 2004 nr. 1528 om bingo og forskrift 24. juni 2011 nr. 644 om fordeling av overskudd fra utbetalingsautomater oppstilt i bingohaller (bingoterminaler)

Impact assessment

Proposal for regulations to amend regulations of 30th November 2004 no. 1528 concerning bingo and regulations of 24th June 2011 no. 644 concerning the distribution of profits from bingo terminals installed in bingo halls

Basic text

 
 03.09.2018  11.01.2019
2018/9006/N

Forskriftom forbud mot betalingsformidling for pengespill som ikke har norsk tillatelse

Impact assessment

Regulations concerning a prohibitionagainst the provision of payment services in connection with gambling activitiesthat are not licensed in Norway  05.09.2018  10.05.2019
2018/9007/N

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM MILJØMESSIG SIKKERHET FOR SKIP OG FLYTTBARE INNRETNINGER

Impact assessment

Proposed Regulation concerning amendments to Regulations of environmental safety for ships and mobile offshore units

WITHDRAWN 
  2018/9008/IS REGLUGERÐ um breytingu á reglugerð nr. 944/2014 um öryggi leikfanga og markaðssetningu þeirra á Evrópska efnahagssvæðinu REGULATION amending Regulation No. 944/2014 on the safety of toys and their marketing in the European Economic Area  01/10/2018 
  2018/9009/N Utkast til forskrift(vitaminer og mineraler) om endring i forskrift om tilsetning av vitaminer,mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler

Draft Regulation (vitamins and minerals) amending the Regulation on theaddition of vitamins, minerals and certain other substances to foods

 

 01/10/2018

 26.06.2019
  2018/9010/N Utkast til forskrift(visse «andre stoffer» enn vitaminer og mineraler) om endring i forskrift omtilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler Draft Regulation (certain “other substances” than vitamins and minerals)amending the Regulation on the addition of vitamins, minerals and certain othersubstances to foods  

 01/10/2018

  26.06.2019
2018/9011/N

Forslag til forskriftom endringer i forskrift om bygging av flyttbare innretninger 

Proposed Regulation concerning amendments tothe Regulations on the construction of mobile offshore units 

 15.10.2018 
2018/9012/FL

Verordnungvom 16. Dezember 2014 über die Abänderung der LandwirtschaftlichenBegriffs- und Anerkennungsverordnung

Verordnungvom 20. Oktober 2009 über landwirtschaftliche Begriffe und dieAnerkennung von Landwirtschaftsbetrieben(Landwirtschaftliche Begriffs- undAnerkennungsverordnung; LBAV)
  22.10.2018  16.12.2014
 2018/9013/FL

Verordnung vom dd. mmm jjjj betreffenddie Abänderung der Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle

Verordnungvom 26. August 1997über Verpackungen und Verpackungsabfälle


 

22.10.2018

  14.10.2014
  2018/9014/FL

Verordnung vom dd. mmm jjjj überdie Abänderung der Schall- und Laserverordnung

Verordnungvom 15. Dezember 2009 über den Schutz des Publikums vonVeranstaltungen vor gesundheitsgefährdendenSchalleinwirkungen und Laserstrahlen(Schall- und Laserverordnung; SLV) 

  25.10.2018  11.06.2013
 2018/9015/N

Forslagtil forskrift som endrer forskrift om krav til teknisk standard for landbaserteakvakulturanlegg for fisk

Proposed Regulations to amend the Regulations relating to requirements for a technical standard forland-based aquaculture facilities for fish

 28.12.2018 
2018/9016/N Utkasttil forskrift om tilleggskrav ved import av høy og halm til dyrefôr Draft Regulation concerning additional requirements for imported hay & straw for animal feed  20.10.2018  22.10.2018
 2018/9017/N NYHØRING -FORSLAG TIL FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM MILJØMESSIG SIKKERHETFOR SKIP OG FLYTTBARE INNRETNINGER


Impact assesment (New Consultation)
PROPOSEDREGULATION CONCERNING AMENDMENTS TO REGULATIONS OF ENVIRONMENTAL SAFETY FORSHIPS AND MOBILE OFFSHORE UNITS  06.02.2019   01.03.2019Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS