2002 - Notification list

Notification
No.
Title Original language Title English Adopted
date
02/9001/IS Drög 16.jan. 2002 að reglugerð um varnir gegn því að dýrasjúkdómar og sýktar afurðir berist til landsins. Draft of regulation on preventing contaminated animal products and animal diseases from being imported into Iceland 07/06/02
02/9002/N Forskrift om endring av forskrift 13. juni 2000 om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover Regulation amending regulation of 13 June 2000 concerning the construction, operation, equipment and surveys of fishing vessels 15 meters in overall length (LOA) and over 27/09/02
02/9003/N Forskrift om beskyttelse av opprinnelsebetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på landbruksbaserte næringsmidler Regulation on the protection of designations of origin, geographical indications and designations of specific traditional character of agricultural foodstuffs 05/07/02
02/9004/N Förordning om krav till utställare av kvalificerade certifikater mm. Unrevised translation The Electronic Signatures Act  WITHDRAWN
02/9005/N Utkast til forskrift om installasjoner med gassdrevne forbrenningsmotorer på lasteskip Draft regulation concerning gas-fuelled engine installations in cargo ships 17/06/02
02/9006/N Forskrift om endring av forskrift av 15/09/92 nr. 695 bygging av passasjer-, lasteskip og lektere Regulation amending regulation of 15/09/92 nr. 695 concerning the construction of passenger ships, cargo ships and barges 01/01/03
02/9007/N Endring av forskrift 28. mars 2000 nr. 305 om besiktelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriks fart Draft regulation concerning amendment to Regulation of 28 March 2000 No. 305 concerning surveys, construction and equipment of passenger ships engaged on domestic voyages - I - II 16/04/08
02/9008/N Forskrift om krav til elektrisitetsmålere  I - II Regulation regarding essential requirements for electrical energy meters - I - II 01/01/03
02/9009/IS Drög reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 260/1980 um útbúnað alifuglasláturhúsa, slátrun alifugla, verkun þeirra og heilbrigðisskoðun. Draft on regulation on the Amendment of Regulation no. 260/1980 on the Equipment of Poultry Slaughterhouses, the Slaughter of Poultry, its Cleaning and Health Inspection. 30/09/02
02/9010/IS Frumvarp til laga um vörur sem unnar eru úr eðalmálmum Parliamentary Bill on Articles of Precious Metals 01/07/02
02/9011/N Forskrift om instrumenter for automatisk veiing, “catchweighing” Proposed amendments of regulation about the use of vehicles 25 January 1990 nr. 92    -    Information 09/12/03
02/9012/N Utkast til forskrift om endring i Forskrift av 4. september 1987 nr. 857 om ankrings-/ posisjoneringssystemer på flyttbare innretninger Draft regulations concerning amendments to Regulations of 4 September 1987 No. 857 concerning anchoring/positioning systems on mobile offshore units 11/04/03
02/9013/N Utkast til forskrift om endring i Forskrift av 20. desember 1991 nr. 879 om ballastsystemer på flyttbare innretninger Draft regulations concerning amendments to Regulations of 20 December 1991 No. 879 concerning ballast systems on mobile offshore units 11/04/03
02/9014/N Utkast til forskrift om endring i Forskrift av 1. april 1996 nr. 319 om bemanning av flyttbare innretninger Draft regulations concerning amendments to Regulations of 1 April 1996 No. 319 concerning the manning of mobile offshore units 11/04/03
02/9015/N Utkast til forskrift om endring av Forskrift av 17. desember 1986 nr. 2318 om konstruksjon og utrustning av boligkvarteret på flyttbare innretninger Draft regulations concerning amendments to Regulations of 17 December 1986 No. 2318 concerning the construction and equipment of living quarters on mobile offshore units 11/04/03
02/9016/N Utkast til forskrift om endring i Forskrift av 31. januar 1984 nr. 227 om sikringstiltak mot brann og eksplosjon på flyttbare innretninger Draft regulations concerning amendments to Regulations of 31 January 1984 No. 227 concerning precautionary measures against fire and explosion on mobile offshore units 11/04/03
02/9017/N Utkast til forskrift om endring i Forskrift av 4. september 1987 nr. 856 om bygging av flyttbare innretninger Draft regulations concerning amendments to Regulations of 4 September 1987 No. 856 concerning construction of mobile offshore units 11/04/03
02/9018/N Utkast til forskrift om endring i Forskrift av 13. januar 1986 nr. 31 om dekkskraner m.v. på flyttbare innretninger Draft regulations concerning amendments to Regulations of 13 January 1986 No. 31 concerning deck cranes, etc. on mobile offshore units 11/04/03
02/9019/N Utkast til forskrift om endring i Forskrift av 4. september 1987 nr. 858 om drift av flyttbare innretninger Draft regulations concerning amendments to Regulations of 4 September 1987 No. 858 concerning the operation of mobile offshore units 11/04/03
02/9020/N Utkast til forskrift om endring av Forskrift av 4. september 1987 nr. 860 om drikkevannsanlegg og drikkevannsforsyning på flyttbare innretninger Draft regulations concerning amendments to Regulations of 4 September 1987 No. 860 concerning potable water system and potablewater supply on mobile offshore units 11/04/03
02/9021/N Forslag til forskrift om dykkesystemer på flyttbare innretninger Draft regulation concerning diving systems on mobile offshore units 11/04/03
02/9022/N Utkast til forskrift om endring i Forskrift av 22. juli 1983 nr. 1331 om hindring av forurensning fra den maritime drift av flyttbare innretninger Draft regulations concerning amendments to Regulations of 22 July 1983 No. 1331 concerning the prevention of pollution from the maritime operation of mobile offshore units 11/04/03
02/9023/N Utkast til endring i Forskrift av 22. desember 1993 nr. 1240 om helikopterdekk på flyttbare innretninger Draft regulations concerning amendments to Regulations of 22 December 1993 No. 1240 concerning helicopter decks on mobile offshore units 11/04/03
02/9024/N Utkast til forskrift om endring i Forskrift av 10. februar 1994 nr. 123 for flyttbare innretninger med produksjonstekniske installasjoner og utstyr Draft regulations concerning amendments to Regulations of 10 February 1994 No. 123 for mobile offshore units with production plants and equipment 11/04/03
02/9025/N Utkast til forskrift om endring i Forskrift av 16. desember 1993 nr. 1200 om installasjon og bruk av radioutstyr på flyttbare innretninger. Draft regulations concerning amendments to Regulations of 16 December 1993 No. 1200 concerning the installation and use of radio equipment on mobile offshore units 11/04/03
02/9026/N Utkast til forskrift om endring i Forskrift av 13. januar 1986 nr. 32 for bruk av radioaktive kilder om bord på norske boreplattformer og andre flyttbare borefartøy Draft regulations concerning amendments to:
Regulations of 13 January 1986 No. 32 for the use of radioactive sources on board mobile offshore units
11/04/03
02/9027/N Utkast til forskrift om endring i Forskrift av 17. desember 1986 nr. 2319 om forflytning og sleping av flyttbare innretninger samt slepearrangement og fortøyning av forsyningsskip på slike innretninger Draft regulations concerning amendments to Regulations of 17 December 1986 No. 2319 concerning field moves and towing of mobile offshore units and concerning towing system and mooring of supply ships at such units 11/04/03
02/9028/N Utkast til forskrift om endring i Forskrift av 6. februar 1978 nr. 9131 om slepeassistanse for boreplattformer og andre flyttbare innretninger av tilsvarende konstruksjon under forseiling på norsk sjøterritorium og i indre norske farvann Draft regulations concerning amendments to Regulations of 6 February 1978 No. 9131 concerning towing assistance for drilling platforms and other mobile units of similar construction when navigating in Norwegian territorial and inner waters 11/04/03
02/9029/N Utkast til forskrift om endring i Forskrift av 20. desember 1991 nr. 878 om stabilitet, vanntett oppdeling og vanntette/værtette lukningsmidler på flyttbare innretninger Draft regulations concerning amendments to Regulations of 20 December 1991 No. 878 concerning stability, watertight subdivision and watertight/weathertight closing means on mobile offshore units 11/04/03
02/9030/N Forslag til forskrift om sveiseutstyr m.v. for sveisegassene acetylen og oksygen på flyttbare innretninger Draft regulation concerning welding equipment, etc. for the welding gases acetylene and oxygen in mobile offshore units 11/04/03
02/9031/N Utkast til forskrift om endring i Forskrift av 4. september 1987 nr. 859 om verne-, miljø- og sikkerhetstiltak på flyttbare innretninger Draft regulations concerning amendments to Regulations of 4 September 1987 No. 859 concerning protective, environmental, and safety measures on mobile offshore units 11/04/03
02/9032/N Forskrift av 4. september 1987 nr. 855 om anmeldelse av nybygg, besiktelse og sertifisering m.v. av flyttbare innretninger Draft regulations concerning amendments to Regulations of 4 September 1987 No. 855 concerning notification of newbuilding, survey, and certification etc. of mobile offshore units 11/04/03
02/9033/N Utkast til forskrift om endring i Forskrift 2. mars 1999 nr. 394 om sikkerhetsstyringssystem for flyttbare innretninger Draft regulations concerning amendments to Regulations of 2 March 1999 No. 394 concerning a Safety Management System for mobile offshore units 11/04/03
02/9034/IS AUGLÝSING um bann við innflutningi frá Danmörku vegna Newcastle-veiki. DRAFT NOTIFICATION On import restriction due to Newcastle disease in Denmark. 01/08/02
02/9035/N Utkast til forskrift om endring i Forskrift av 9. september 1991 nr. 702 omevakuerings- og redningsmidler på flyttbare innretninger Draft regulations concerning amendments to:Regulations of 9 September 1991 No. 702 concerning life-saving appliances and evacuation on mobile offshore units 11/04/03
02/9036/N Utkast til forskrift om endring i Forskrift av 22. desember 1993 nr. 1239 om risikoanalyse for flyttbare innretninger Draft regulations concerning amendments to Regulations of 22 December 1993 No. 1239 concerning risk analyses for mobile offshore units 11/04/03
02/9037/N Forskrift om handel med gjødsel og jordforbedringsmidler m.v. - I Regulations Concerning Trade in fertilizers and Soil improvers, etc.  -  I 04/07/03
02/9038/N Forskrift om endring av forskrift 13. juni 2000 nr. 660 om konstruksjon, utsyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover Regulation amending regulation of 13 June 2000 No. 660 concerning the construction, operation, equipment and surveys of fishing vessels 15m in overall length (LOA) and over 30/12/02
02/9039/N Utkast til forskrift om reguleringer av enkelte farlige kjemikalier og produkter Regulations relating to restrictions on certain dangerous chemicals and products 20/12/02
02/9040/FL   Act of ….. on electronic signatures (Signature Act [German designation: SigG]) 18/09/03
02/9041/N Forskrift om oversending av fastsatte radiogrensesnitt Regulation on Norwegian radio interface 27/01/03
02/9042/N Utkast til forskrift om endring i forskrift 21. des. 1993 om merking m.v. av næringsmidler Unauthorized translation: Draft amending Norwegian Regulation 21 December 1993 No 1385 on the Labelling etc of Foodstuffs 28/01/03
02/9043/N   Norwegian radio interface nri-0067 (draft issue 09.12.2002) professional mobile radio (pmr) analog systems (vhf)17 17/03/03
02/9044/FL Gesetz vom ... über die Abgabe zur Sanierung von Altlasten (ASAG) Act of …on the tax used for the sanitation of contaminated sites (Liechtenstein designation: ASAG)  
02/9045/FL Verordnung vom ... über die Abgabe zur Sanierung von Altlasten (ASAV) Order of … on the tax used for the sanitation of contaminated sites(Liechtenstein designation: SAV)  
02/9046/FL Gesetz vom ... über die Lenkungsabgabe auf "Heizöl Extraleicht" mit einem Schwefelgehalt von mehr als 0,1 Prozent (HELG)  Act of … on an incentive tax on "extra light fuel oil" with a sulphur content in excess of 0.per cent (Liechtenstein designation: HELG)  
02/9047/FL Verordnung vom ... über die Lenkungsabgabe auf "Heizöl Extraleicht" mit einem Schwefelgehalt von mehr als 0,1 Prozent (HELV) Order of … on an incentive tax on "extra light fuel oil" with a sulphur content in excess of 0.1 per cent (Liechtenstein designation: HELV)  
02/9048/FL Gesetz vom ... über die Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen (VOCG) Act of …on an incentive tax on volatile organic compounds (Liechtenstein designation: OCG)  
02/9049/FL Verordnung vom ... über die Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen (VOCV) Order of …on an incentive tax on volatile organic compounds (Liechtenstein designation: OCV)  Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS