2007 - Notification list

Notification No.  Title original language  Title English language  End of
Standstill  
Adopted
2007/9028/N UTKAST TIL ENDRINGER I TOBAKKSKADELOVEN DRAFT AMENDMENTS TO THE TOBACCO ACT

Explanatory Text

Existing Tobacco Act and Tobacco Advertising Regulations

20/03/08 03/04/09
2007/9027/N Forskrift … om endring av forskrift 15. september 1992 nr. 695 om bygging av passasjer-, lasteskip og lektere.

Regulation… on amendment of Regulation of 15 September 1992 No. 695 concerning the Construction of Passenger Ships, Cargo Ships and Barges

Impact assessment

 

25/02/08 03/03/08
2007/9026/IS

Frumvarp til laga um breytingar á lögum nr. 6/2002, um tóbaksvarnir, með síðari breytingum

Bill to amend the Tobacco Control Act no. 6/2002 with subsequent amendments

21/10/08
2007/9025/N UTKAST til ny forskrift om helikopterdekk på flyttbare innretninger DRAFT regulation concerning helicopter decks on mobile offshore units 10/01/08 15/01/08
2007/9024/N Forskrift om krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr innenfor EØS Regulation concerning animal health requirements for the movements of circus animals within the EEA 27/12/07
2007/9023/N Orig-text 2007-9023 EN-text 2007-9023 27/12/07 29/07/08
2007/9022/N Orig-text 2007-9022 EN-text 2007-9022 24/12/07 28/12/07
2007/9021/N orig-text_2007-9021 en-text_2007-9021 31/10/07
2007/9020/N Forslag til forskrift om endring av forskrift 1. desember 2000 nr. 1333 om planter og tiltak mot planteskadegjørere

Draft Regulations amending Regulations of 1 December 2000 no. 1333 relating to plants and measures against pests

Impact Assessment

 

15/10/07 21/05/08
2007/9019/IS REGLUGERÐ um breytingu á reglugerð um raforkuvirki nr. 264 31. desember 1971, með síðari breytingum. DIRECTIVE Regarding modification of Regulation for Electrical Installation no. 26431, December 1971 with later modifications. 10/10/07
2007/9018/N Manufacture and Import of Medicinal Products - Norwegian Manufacture and Import of Medicinal Products - English 04/10/07 09/03/08
2007/9017/N Forskrift om kontinentalsokkelflyging – ervervsmessig luftfart til og fra helikopterdekk på innretninger og fartøy til havs Regulation governing continental shelf operations – commercial air traffic to and from helidecks on offshore installations and vessels 27/09/07 26/10/07
2007/9016/N

Utkast til nytt kapittel om forbrukerprodukter i produktforskriften

Konsekvensvurderinger

Draft of new chapter concerning consumer products in the Norwegian Product Regulations

Impact assessment
03/09/07
2007/9015/N Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen

Regulation pertaining to the handling of flammable, reactive and pressurised substances including requisite handling equipment and facilities

Impact Assessment

22/08/07 08/06/09
2007/9014/FL Energieverordnung
06/08/07 21/08/07
2007/9013/IS Reglugerð um breytingu á reglugerð um íblöndun bætiefna í matvæli, nr. 526/2006. 03/08/07
2007/9012/IS

REGLUGERÐ um breytingu á reglugerð um bragðefni í matvælum, nr. 587/1993

 
REGULATION Amending Regulation no. 587/1993, on Flavoring in Foodstuffs 03/08/07
2007/9011/N Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven Technical Regulations 1997 concerning requirements to construction works and products for construction works Technical Regulations under the planning and building act  24/07/07
2007/9010/N

Framlegg til endringar i forskrift 20. desember 1999 nr. 1515 om film og videogram 

Vedlegg: Forskrift om film og videogram

Vedlegg: Lov om film og videogram

Draft amendments to regulations of 20 December 1999 No. 1515 on films and videograms 12/07/07 12/07/07
2007/9009/N

Forskrift om bygging, sertifisering og operasjon av passasjerfartøy med inntil 12 passasjer, i innenriks fart.

Draft regulation concerning the construction, certification and operation of passenger ships carrying 12 or fewer passengers in domestic trade.  

Impact assessment

02/07/07
2007/9008/IS REGLUGERÐ um kistur, duftker, greftrun og líkbrennslu. REGULATION on Coffins, Urns, Burials and Cremations 20/06/07
2007/9007/IS REGLUGERÐ um söfnunarkassa. Regulation on Game Machines 20/06/07 cancelled
2007/9006/N Utkast til forskrift om endring i forskrift om plantebeskyttelsesprodukter av 21. juli 2004 nr. 1138 Proposal for a Regulation amending Regulation of 21 July 2004 no 1138 relating to Plant Protection Products 08/06/07 23/06/07
2007/9005/N Utkast til forskrift om endring i forskrift om krav til gjennomstrømningsmålere (for væsker unntatt vann) Regulation draft – amendment in regulation on measuring systems for the continuous of quantities of liquids (other than water). 14/05/07 07/06/07
2007/9004/N Forskrift om endring i forskrift om registrering og krav til innførsel og omsetning av radio- og teleterminalutstyr. Proposed amendments in regulations on the registration and requirements related to the import and the sales of radio and telecommunications terminal equipment 10/05/07 06/09/07
2007/9003/N Forskrift om endring i forskrift om elsikkerhet i elektronisk kommunikasjonsnett. Proposed amendment for regulation on safety in electronic communications networks. 27/04/07 09/07/07
2007/9002/N Utkast til forskrift om sporbarhet av næringsmidler og fôr. Draft Regulations concerning the traceability of food and feed 16/04/07
2007/9001/N Forskrift om endring i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) Regulation on alternation of regulation 4th of October 1994 nr. 918 regarding technical requirements and approval of vehicles, parts and equipment (the motor vehicle regulation) 10/04/07  11/12/09Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS