Browse by year:


Competition

Konkurranse: Uanmeldt kontroll innenfor sektorene råolje, raffinerte oljeprodukter og biodrivstoff

14.5.2013

PR(13)43 - Norwegian version

EFTAs overvåkingsorgan, ESA, kan bekrefte at ESA på anmodning fra EU-kommisjonen i dag gjennomførte en uanmeldt kontroll i Norge relatert til aktiviteter og tjenester innenfor sektorene for råolje, raffinerte oljeprodukter og biodrivstoff.

Det er EU-kommisjonen som etterforsker saken. EU-kommisjonen ønsker å undersøke om selskapet det gjelder kan ha overtrådt konkurransereglene i EØS-avtalen og i EU traktaten. 

Det bevismaterialet som ESA med bistand fra Konkurransetilsynet innhenter under kontrollen i Norge, vil bli overlevert til EU-kommisjonen. Kommisjonen bestemmer hvordan saken skal følges opp videre. 

Uanmeldte kontrollbesøk er et innledende skritt i etterforskningen av mulig konkurransebegrensende atferd eller misbruk av en dominerende stilling. Selv om ESA eller EU-kommisjonen foretar slike kontrollbesøk betyr det ikke at et selskap har gjort seg skyldig i konkurransebegrensende atferd. Kontrollen foregriper heller ikke utfallet av selve etterforskningen. 

Det er ingen bestemt tidsfrist for når en etterforskning av mulig konkurransebegrensende atferd må fullføres. Varigheten av en etterforskning vil avhenge av en rekke faktorer, herunder sakens kompleksitet, i hvilken grad selskapene samarbeider under etterforskningen og hvordan selskapene utøver sin rett til å forsvare seg. 

For ytterligere informasjon vennligst se EU-kommisjonens pressemelding eller kontakt EU-kommisjonens pressetalsmann:

Antoine Colombani

tlf: (+32)(0)2 297 45 13 


Bakgrunnsnotat

Kontroll av foretak

ESA har myndighet til å gjennomføre kontrollbesøk hos foretak når det er nødvendig for å utføre de oppgaver som ESA er tillagt innenfor konkurranseområdet. Kontroller er et innledende skritt i etterforskingen i konkurransesaker og innebærer ikke at foretaket som undersøkes har gjort seg skyldig i konkurransebegrensende atferd. Ved undersøkelse av mulige overtredelser av konkurransereglene respekteres foretakenes rett til å forsvare seg fullt ut. 

Hva innebærer en kontroll?

Når det er nødvendig for å oppfylle de oppgaver som ESA er tillagt på konkurranseområdet, kan ESA gjennomføre kontroller i lokalene til foretak i EFTA-statene. Under gjennomføringen av en kontroll har ESA myndighet til å undersøke og ta kopier av bøker og forretningsdokumenter, også i elektronisk format, og til å be om at representanter for foretaket eller foretakets ansatte avgir forklaringer.

Uanmeldte kontrollbesøk er et innledende skritt i etterforskningen av en mistanke om konkurransebegrensende atferd. Det faktum at ESA gjennomfører en kontroll betyr ikke at foretaket er skyldig i konkurransebegrensende atferd, ei heller foregriper dette utfallet av etterforskningen.

Det er ingen bestemte tidsfrister for når en etterforskning innenfor konkurranseområdet skal være avsluttet. Varigheten av etterforskningen avhenger av en rekke faktorer, herunder sakens kompleksitet, i hvilken grad de berørte foretakene samarbeider under etterforskningen og deres utøvelse av sin rett til å forsvare seg.

Hvilken myndighet har ESAs kontrollører?

Ved gjennomføring av en kontroll har ESAs kontrollører rett til å utføre en rekke oppgaver som gjør dem i stand til å innhente informasjon. Dette inkluderer rett til å gå inn i foretakets lokaler, rett til å undersøke bøker og forretningsdokumenter (både fysiske og elektroniske dokumenter), rett til å ta kopier (både fysiske og elektroniske), rett til å forsegle forretningslokaler og dokumenter, rett til å be foretakets ansatte om å avgi forklaringer om faktum og om dokumenter som er gjenstand for kontroll og å foreta nedtegnelse av svarene. 

Hvor lang tid bruker kontrollørene hos foretaket?

Tiden det tar å fullføre en kontroll i lokalene til et foretak varierer fra sak til sak avhengig av en rekke faktorer, inkludert kompleksiteten i de relevante produktmarkedene, arten av den antatte konkurranseskadelige atferden, omfanget av bøker og dokumenter som skal undersøkes, hvordan dokumentene er lagret og organisert og i hvilken grad foretaket samarbeider under kontrollen osv.

I de fleste tilfeller vil kontrollen i foretakets lokaler ta flere dager. 

Dette er en sak som EU-kommisjonen har myndighet til å undersøke. Hvorfor kontrollerer ESA foretak i Norge og ikke EU-kommisjonen?

Det er flere myndighetsorganer som kan etterforske mulige brudd på konkurransereglene i EØS. EU-kommisjonen, ESA og nasjonale konkurransemyndigheter i EFTA-statene.

I saker under EØS-avtalen som håndteres av EU-kommisjonen, kan  kommisjonen be om at ESA gjennomfører en kontroll i lokalene til foretak i EFTA-statene. Dette er et eksempel på at de to overvåkningsorganene samarbeider under EØS-avtalen. EU-kommisjonen har ikke myndighet til selv å gjennomføre kontroller på EFTA-statenes territorium.

Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS