Browse by year:


Internal Market

ESA tar Norge til domstolen for regler som begrenser tilgang til sykehusbehandling i utlandet

18.12.2019

PR(19)39 - Norwegian version 

EN | NO

ESA har besluttet å bringe Norge inn for EFTA-domstolen for regler som begrenser pasienters rettigheter til å søke sykehusbehandling i andre EØS-stater.

ESA konkluderer med at de norske reglene om tilgang til sykehusbehandling i andre EØS-land ikke er i samsvar med EØS-retten. Reglene strider mot viktige prinsipper om pasientrettigheter, koordinering av trygderettigheter, og om friheten til å motta sykehustjenester.

Nasjonale regler forbyr at pasienter vender seg direkte til et sykehus i et annet EØS-land selv når fristen for når behandlingen skulle ha startet i Norge, er utløpt.

Andre norske regler innfrir ikke EØS-rettens krav for hvordan myndighetene skal vurdere om pasientene i tide kan tilbys en like effektiv behandling hjemme som det som kan tilbys i andre EØS-land. Dette har vært spesielt problematisk for pasienter med sjeldne sykdommer, ifølge klagere.

De norske reglene sikrer dessuten ikke at det som er anerkjent i internasjonal medisin, blir tatt tilstrekkelig hensyn til når nytten av en medisinsk behandling i et annet EØS-land blir vurdert.

ESA iverksatte traktatsbruddsprosedyren etter en rekke klager mot Norge om tilgang til sykehusbehandling i andre EØS-stater.

«Generelt mangler det norske systemet den klarhet, presisjon, åpenhet og rettssikkerhetsgarantier som forutsettes av EØS-reglene. Dette gjør det vanskelig for pasienter å forstå og benytte sine rettigheter», sier Bente Angell-Hansen, president i EØS-tilsynet ESA.

Hvordan ESA undersøker:

  • ESA sendte et formelt åpningsbrev til Norge om sykehusbehandling i utlandet i mai 2014, og fikk svar fra Norge i august 2014. ESA sendte et supplerende åpningsbrev i februar 2016, som Norge svarte i mai 2016.
  • Siden problemene ikke ble løst, leverte ESA en grunngitt uttalelse 20.09.2017, der Norge ble pålagt å overholde de aktuelle EØS-reglene.
  • Dagens beslutning er den tredje og siste fasen i ESAs formelle overtredelsesbehandling mot Norge. Det er nå opp til EFTA-domstolen å avgjøre saken.

For spørsmål, kontakt

Øystein Solvang
Kommunikasjonssjef
mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS