Browse by year:


Internal Market

Indre marked: ESA fant ikke brudd på innkjøpsregelverket i regionale flyanbud

11.5.2016

PR(16)20 – Norwegian version

EN | NO

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, har i dag avsluttet en sak om Norges gjennomføring av anbudene for å betjene visse regionale flyruter i perioden 2012 til 2016. Saken var basert på en klage under EØS-avtalens regelverk for offentlige anskaffelser. En beslektet konkurransesak er fortsatt åpen.

I saken knyttet til innkjøpsregelverket anførte klageren at visse tekniske krav i konkurransegrunnlaget for anbudsrutene favoriserte Widerøe's Flyveselskap AS og at det ikke var mulig for andre flyoperatører å oppfylle de aktuelle kravene.

Aksepterer sikkerhetskrav i anbudet
Etter å ha vurdert anbudskravene, særlig kravet om at fly som betjener visse flyplasser i Norge skal ha utstyr for å kunne foreta en satellittbasert innflyging (et bakkebasert innflygingssystem kalt SCAT-1), har ESA ikke funnet at det foreligger noe brudd på EØS-avtalens regelverk for offentlige anskaffelser.

Under innkjøpsregelverket i EØS-avtalen har offentlige myndigheter et vidt skjønn til selv å definere sine behov, og til å fastsette tekniske krav for at tjenestene skal tilfredsstille disse behovene. ESA fant at kravet om SCAT-1 rent faktisk favoriserer Widerøe, men at kravet likevel er i samsvar med innkjøpsregelverket i EØS-avtalen. Dette skyldes at Norge har kunnet dokumentere at kravet var nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker, og at det på tidspunktet for anbudet ikke fantes alternative løsninger for å oppnå samme sikkerhetsnivå på de aktuelle flyplassene. På denne bakgrunn har ESA nå avsluttet klagesaken knyttet til EØS-reglene for offentlige anskaffelser.

Undersøkelse under konkurransereglene pågår fortsatt
ESA vil imidlertid fortsette sine undersøkelser av hvorvidt Norge har truffet statlige tiltak knyttet til SCAT-1-systemet på regionale flyruter i strid med konkurransereglene i EØS-avtalen. Et statlig tiltak kan være i strid med disse reglene dersom det kan påvises at tiltaket har reelle eller potensielle negative virkninger for konkurransen.


Mer informasjon

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 492 900 187

Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS