Browse by year:


Internal Market

Indre marked: Norge innfrir ikke EØS-rettighetene for sykehuspasienter

20.9.2017

PR(17)29 – Norwegian version

EN | NO 

Norske myndigheter har gjort det for vanskelig for borgerne å søke sykehusbehandling i andre EØS-land. EØS-tilsynet ESA har derfor sendt en grunngitt uttalelse til Norge i dag for brudd på EØS-reglene.

«EØS-avtalen gjør det mulig for norske pasienter å søke om sykehusbehandling i andre europeiske land. Men norske myndigheter har gjort det altfor vanskelig å få godkjent eller dekket slik behandling», sier ESA-president Sven Erik Svedman.

ESA har mottatt en rekke klager på Norges praksis og har funnet flere forhold som ikke er i tråd med reglene.

Generelt er ikke det norske systemet så klart, tydelig og presist som EØS-reglene for pasientrettigheter krever. Det gjør det unødvendig vanskelig for pasientene å lose seg igjennom systemet og finne ut hvilke rettigheter de har.

Videre forbyr nasjonale regler at pasienter vender seg direkte til et sykehus i et annet EØS-land selv når fristen for når behandlingen skulle ha startet i Norge, er utløpt.

Andre norske regler innfrir ikke EØS-rettens krav for hvordan myndighetene skal vurdere om pasientene i tide kan tilbys en like effektiv behandling hjemme som det som kan tilbys i andre EØS-land. Helsemyndighetene sørger heller ikke for en individuell nok vurdering av den enkelte pasient.

De norske reglene sikrer dessuten ikke at det som er anerkjent i internasjonal medisin, blir tatt tilstrekkelig hensyn til når nytten av en medisinsk behandling i et annet EØS-land blir vurdert.

Dagens grunngitte uttalelse er det andre skrittet i en formell traktatbruddsprosedyre mot Norge. Norske myndigheter har nå to måneder på å svare og uttrykke sitt syn. ESA kan til slutt velge å ta saken til EFTA-domstolen.

Se faktaarket om saken eller ta kontakt for ytterligere informasjon:

Asta Sigrun Magnusdottir
Kommunikasjonsrådgiver
tel. +32 2 286 18 78
mob. +32 490 57 63 59
Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS