Browse by year:


Internal Market

Indre marked: Norges ensidige forbud mot PFOA er i strid med EØS-regler

8.7.2015

PR(15)32 – Norwegian version

EN | NO

EFTAs overvåkningsorgan ESA slår fast at det norske forbudet mot det kjemiske stoffet PFOA bryter med det harmoniserte regelverket for kjemikalier i EØS-området. Derfor har ESA i dag sendt en grunngitt uttalelse til Norge.

Nylig innførte norske myndigheter et forbud mot bruk av det syntetiske stoffet PFOA i visse forbrukerprodukter.

ESA mener at dette ensidige forbudet bryter med kravene i kjemikalieregelverket REACH. REACH-forordningen skal beskytte både menneskers helse og miljøet mot skadelige stoffer, og samtidig sikre den frie bevegeligheten av varer på det indre markedet i EØS.

Innføringen av et ensidig forbud i stedet for å følge fremgangsmåten som er fastsatt i REACH-forordningen for å regulere farlige kjemikalier, kan undergrave det indre markedet. ESA understreker at dersom nasjonale myndigheter finner at et kjemisk stoff utgjør en ukontrollert risiko for miljø og helse som gjør det nødvendig å regulere det, er de forpliktet til å følge prosedyren for begrensninger som er anvist i REACH-forordningen.

En grunngitt uttalelse er andre trinn i traktatsbruddprosedyren etter EØS-avtalen. Dersom Norge ikke følger opp uttalelsen innen to måneder, kan ESA beslutte å ta saken til EFTA-domstolen.


Dokumenter


For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 492 900 187

Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS