Browse by year:


Internal Market

Indre marked: Norges regler om sikkerhetsstillelse for sakskostnader er diskriminerende

13.7.2016

PR(16)33 – Norwegian version

EN   | NO  

Norge har brutt EØS-avtalen ved å ha regler som gir nasjonale domstoler myndighet til å bestemme at saksøker som ikke har bopel i Norge må stille sikkerhet for saksomkostninger, på begjæring fra saksøkte. Bestemmelsen er diskriminerende og ikke i tråd med EØS-retten. Dette er konklusjonen i en grunngitt uttalelse fra EFTA sitt overvåkningsorgan (ESA) i dag.

ESA mener at EØS-avtalen er til hinder for en plikt til å stille sikkerhet for saksomkostninger, når denne ikke også gjelder for bosatte i Norge. Regelen åpner for indirekte diskriminering på grunnlag av nasjonalitet, ettersom den i praksis gjør det vanskeligere for andre EØS-borgere enn borgere fra Norge å anlegge sivilt søksmål for nasjonale domstoler.  

ESA anerkjenner at grenseoverskridende aktivitet et fundamentalt prinsipp i EØS-avtalen. Når en grenseoverskridende aktivitet fører til en sivil rettsak, må håndheving av slike rettigheter og plikter ofte bli avgjort innenfor rettssystemet til en annen EØS-stat. I slike tilfeller kan rettigheter etter EØS-avtalen bare bli begrenset når de er legitimt begrunnet og ikke urimelig inngripende i den diskriminerende effekt de måtte ha. ESA mener at plikten til å stille sikkerhet ikke er legitimt begrunnet hva angår EØS-borgere.  

En grunngitt uttalelse er andre trinn i traktatsbruddprosedyren etter EØS-avtalen. Dersom Norge ikke følger opp uttalelsen innen to måneder, kan ESA beslutte å ta saken til EFTA-domstolen.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Ásdís Ólafsdóttir
Kommunikasjonsrådgiver
tel. (+32)(0)2 286 18 97
mob. (+32)(0)490 57 63 49
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS