Browse by year:


Internal Market

Mattrygghet: Mattilsynet har på plass pålitelig internrevisjon

20.12.2017

PR(17)44 – Norwegian version

EN | NO

Etter en inspeksjon i Norge i oktober 2017 konkluderer EØS-tilsynet ESA med at Mattilsynets internrevisjon innfrir EØS-kravene.

Internal-auditorsSom en del av EØS-reglene om mattrygghet skal Mattilsynet ha på plass egenkontroll som uavhengig og systematisk går gjennom tilsynets interne rutiner.

ESAs inspeksjon viser at den nasjonale internrevisjonen i Norge er tuftet på pålitelige, risiko-baserte og uavhengige prosesser. Mattilsynet har innført tiltak for å sikre tilstrekkelig åpenhet og oppfølging av revisjonsfunn.

Det er også på plass retningslinjer for hvordan internrevisjonen skal påse at tiltak og ordninger fungerer etter planen. For øyeblikket er det imidlertid ikke en del av den interne revisjonen å kontrollere effektiv gjennomføring og hensiktsmessig måloppnåelse. Revisjonssystemet evalueres ikke systematisk, og dermed går man glipp av en mulighet til å sikre fortsatte forbedringer av prosessen.

Mattilsynet har tatt ESAs anmerkninger til etterretning og har levert en handlingsplan som følger opp ESAs anbefalinger. Planen ligger ved den endelige rapporten og blir nå vurdert av ESA.


For mer informasjon:

Anne M. Vestbakke
Kommunikasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS