Browse by year:


Internal Market

Mattrygghet: Norge kan forbedre kontrollen av dyrefôr

14.7.2016

PR(16)35 – Norwegian version

Dagens system for kontroll av dyrefôr i Norge er konsekvent og godt innarbeidet og dekker i hovedsak hele fôrproduksjonskjeden. Likevel er det rom for forbedringer når det gjelder håndhevingen av enkelte deler av det offentlige tilsynet.

Dette er hovedkonklusjonen i en rapport offentliggjort av EFTAs overvåkningsorgan ESA i dag etter en inspeksjon utført i Norge i april 2016.

Trygt fôr er viktig for dyrehelse, miljøet og for at mat som stammer fra dyr skal være trygg å spise. Mattilsynet er i Norge ansvarlig for å tilse at EØS-regelverket som gjelder dyrefôr respekteres og har myndighet til å håndheve reglene. ESAs inspeksjon kunne bekrefte at et risikobasert system for offentlig tilsyn er etablert og i hovedsak er gjennomført slik det kreves av EØS-regelverket.

Likevel ble det avdekket enkelte mangler:

  • Prøvetaking fra dyrefôr var delegert til et privat inspeksjonsselskap som ikke var akkreditert i henhold til gjeldende europeisk standard.
  • Det offentlige tilsynet kunne ikke alltid sikre at regler om krysskontaminering og ensartethet (homogenitet) ble etterlevd i fôrvirksomhetene.
  • Der offentlig tilsyn avdekket avvik i fôrvirksomhetene, var oppfølgningen av slike avvik i enkelte tilfeller mangelfull eller forsinket.
  • ESAs inspektører merket seg at fôrvirksomheter i Norge ikke alltid melder inn aktivitetene som drives på alle anlegg under deres kontroll, slik at disse kan bli registrert. Videre ble det notert at gårdsbruk som blander fôr utelukkende til bruk i egen virksomhet, ikke konsekvent melder denne aktiviteten til myndighetene slik det kreves i regelverket.

Det er positivt at Mattilsynet gjennomførte en intern revisjon av fôrsektoren i 2015. Revisjonsrapporten inneholdt flere funn (avvik og merknader) relatert til styringsdokumenter, registering i Mattilsynets database og tilsynsplanlegging. Internrevisjonen hadde avdekket mange av funnene til ESAs inspektører. ESA ble fortalt at et møte var planlagt i april 2016 for å ta opp problemene beskrevet i internrevisjonen.

Mattilsynet har merket seg de avdekkede manglene og har presentert en tiltaksplan på bakgrunn av ESAs anbefalinger. Tiltaksplanen er vedlagt den endelige rapporten og vurderes nå nærmere av  ESA.

Les hele rapporten her


 For mer informasjon, vennligst kontakt:

Ásdís Ólafsdóttir
Kommunikasjonsrådgiver
tel. (+32)(0)2 286 18 97
mob. (+32)(0)490 57 63 49
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS