Browse by year:


Internal Market

Mattrygghet: Tilfredsstillende kontroll av fiskeindustrien i Norge

25.6.2015

PR(15)27 - Norwegian version

EN | NO

Kontrollsystemet for fiskeindustrien er i hovedsak konsekvent og godt gjennomført i Norge, og det dekker de fleste ledd i produksjonskjeden.

Dette er hovedkonklusjonen i en rapport publisert av EFTAs overvåkningsorgan ESA i dag, etter en inspeksjon som ble gjennomført i Norge 16. til 25. mars 2015.

Det aktuelle EØS-regelverket er gjennomført i norsk lovgivning. Mattilsynet er utpekt som ansvarlig tilsynsorgan og har juridisk myndighet til å håndheve dette regelverket. Systematiske risikovurderinger sikrer en passende hyppighet av kontrollene.

ESA har likevel funnet noen svakheter:

  • Uavhengige kjølelagre trenger ikke godkjenning i Norge, og Mattilsynets kontroll av disse virksomhetene er begrenset.

  • Noen bearbeidingsvirksomheter var godkjent uten forutgående befaring.

  • Få kontrollprøver ble tatt av Mattilsynet, og spesielt histamin kontrolleres i liten grad.

  • En rekke mangler vedrørende internkontroll ble ikke fanget opp av Mattilsynets kontrollører.

  • Det nasjonale referanselaboratoriet hadde begrenset kontrakt med det aktuelle referanselaboratoriet i EU og hadde ikke den nødvendige oversikten over laboratorier som deltar i de offentlige kontrollene.

Mattilsynet har merket seg de avdekkede manglene og har utarbeidet en tiltaksplan på bakgrunn av ESAs anbefalinger. Tiltaksplanen er vedlagt den endelige rapporten, og den vurderes nå nærmere av ESA.


Dokumenter

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187

Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS