Browse by year:


Internal Market

Mattrygghet: ESA påviser svakheter i systemet for å verifisere importkontrollens treffsikkerhet

13.11.2015

15(56) – Norwegian version

EN| NO

Norge trenger et bedre system for å verifisere treffsikkerheten til importkontrollen for matvarer av animalsk opprinnelse. Et særskilt ankepunkt er at resultatene av verifiseringsarbeidet ikke blir systematisk utnyttet til å styrke importkontrollsystemet.

Dette er hovedkonklusjonen i en rapport offentliggjort av EFTAs overvåkingsorgan ESA i dag, etter en revisjon som ble gjennomført i Norge i perioden 31. august til 4. september 2015. Formålet med revisjonen var å vurdere det norske systemet for verifisering av treffsikkerheten til den offentlige kontrollen med import av produkter av animalsk opprinnelse. EØS-lovgivningen fastsetter operasjonelle kriterier for de kompetente myndighetene, og et sentralt krav er å sikre at offentlige kontroller på alle trinn er treffsikre og hensiktsmessige.

ESAs rapport slår fast at Mattilsynet først og fremst fokuserer på kvantitative data, som er nyttige ved måling av effektivitet, fremfor kvalitative data, som vil være av større betydning for måling av hvor treffsikre de offentlige kontrollene er.

Rapporten viser at Mattilsynet har utarbeidet eller er i ferd med å utarbeide deler av et system som skal verifisere de offentlige kontrollenes treffsikkerhet. Konklusjonen er imidlertid at det i liten grad foregår en systematisk evaluering av hvor godt dette kontrollsystemet egentlig virker når det gjelder produkter av animalsk opprinnelse.

ESA bemerker at det er liten fremgang å spore med hensyn til oppfølging av tidligere anbefalinger knyttet til manglende verifisering av offentlige kontrollers treffsikkerhet i andre sektorer.

Mattilsynet har tatt de påviste manglene til etterretning og utarbeidet en handlingsplan som tar opp i seg ESAs anbefalinger. Handlingsplanen er vedlagt sluttrapporten og blir nå gjennomgått av ESA.

·         Les hele rapporten her.

 For mer informasjon, vennligst kontakt:

 Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS