Browse by year:


Internal Market

Indre marked: Norske restriksjoner for børseierskap i strid med EØS-avtalen

15.12.2010

PR(10)70 - Norwegian version

Norge bryter EØS-reglene ved å opprettholde restriksjoner på eierskap og stemmerettigheter når det gjelder infrastrukturforetak innen verdipapirområdet. Det er budskapet i en grunngitt uttalelse, en siste advarsel, vedtatt av EFTAs overvåkingsorgan ESA i dag.

ESA er enig med norske myndigheter i at restriksjoner for å sikre et velfungerende finanssystem kan rettferdiggjøres. Men de aktulle begrensningene er unødvendig restriktive og uproporsjonale i forhold til dette målet.

Verdipapirhandelloven[1] og Verdipapirregisterloven[2] sørger for et generelt forbud mot eierskap over 20 prosent innen børsforetak og verdipapirregistre, med svært begrensede unntak. Videre begrenser lovene stemmerettighetene til 20 prosent av de totale stemmene eller 30 prosent av de stemmeberettigede som er tilstede ved aksjonærmøter.

Etter ESAs forståelse begrenser disse reglene friheten til å investere i disse foretakene og til å kunne delta på en effektiv måte i styringen av dem. Derfor strider de med EØS-avtalens regler om fri bevegelighet for kapital og etableringsfrihet.

Hensikten med grunngitte uttalelser fra ESA er å gi medlemsstaten, i dette tilfellet Norge, en siste sjanse til å rette opp sitt regelverk før ESA beslutter hvorvidt saken skal bringes inn for EFTA-domstolen. Norske myndigheter har to måneder på seg fra i dag til å gjøre disse endringene.

For ytterligere kommentarer, vennligst kontakt:

 

Mr. Trygve Mellvang-Berg
Press and Information Officer|
Tel: (+32)(0)2 286 18 66
Mob: (+32)(0) 492 900 187[1] Lov 29. juni 2007 nr. 74

[2] Lov 5. juli 2002 nr. 64
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS