Browse by year:


Internal Market

Børseierskap: Norge stevnes for EFTA-domstolen for brudd på EØS-regler

25.5.2011

PR(11)35 - Norwegian version

EFTAs overvåkingsorgan ESA vedtok i dag å stevne Norge for EFTA-domstolen ettersom landet opprettholder restriksjoner på både eierskap og stemmerettigheter for børsforetak og verdipapirregistre.


Den norske Verdipapirhandelloven[1] og Verdipapirregisterloven[2] sørger for et generelt forbud mot eierskap over 20 prosent innen børsforetak og verdipapirregistre, med svært begrensede unntak. Videre begrenser lovene stemmerettighetene til 20 prosent av de totale stemmene eller 30 prosent av de stemmeberettigede som er tilstede ved aksjonærmøter.

ESA mener disse reglene er urettmessige begrensninger i friheten til å investere i de aktuelle foretakene og til å kunne delta på en effektiv måte i styringen av dem. Derfor strider de med EØS-avtalens regler om fri bevegelighet for kapital og etableringsfrihet.

 – ESA bestrider ikke at velfungerende og åpne finansmarkeder er i offentlighetens interesse. Men et generelt forbud mot eierskap over 20 prosent går utover hva som er nødvendig for å nå dette målet, sier ESAs president Per Sanderud.

EØS-reglene hindrer ikke Norge å stanse endringer i eierskap av infrastrukturforetak innen verdipapirområdet, hvis eierskapet kan utgjøre en trussel mot en sunn og forsvarlig forvaltning. Et generelt forbud mot eierskap over 20 prosent, uten forutgående vurderinger av eieren, er imidlertid i strid med EØS-regelverket.

ESA sendte Norge et formelt åpningsbrev i saken i desember 2009. Dette ble fulgt av en grunngitt uttalelse ett år senere, hvor Norge ble bedt om å endre lovene i tråd med EØS-regelverket innen to måneder. Siden Norge ikke har rettet seg etter den grunngitte uttalelsen, har ESA nå bestemt seg for å ta Norge til EFTA-domstolen.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Xavier Lewis
Director
Legal & Executive Affairs
Tel.: (+32)(0)2 286 1830

eller

Trygve Mellvang-Berg
Press & Information Officer
Tel.: (+32)(0)2 286 1866
Mob.: (+32)(0)492 900 187
[1] Lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder (børsloven).

[2] Lov 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven).
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS