Browse by year:


Internal Market

Indre marked: Norsk forskrift om offentlige kontrakter i strid med EØS-avtalen

30.6.2011

PR(11)43 - Norwegian version

EFTAs overvåkingsorgan ESA har vedtatt å sende en grunngitt uttalelse, en siste advarsel, til Norge angående landets forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelseskontrakter.


Ifølge EØS-reglene må krav til lønns- og arbeidsvilkår for arbeidere utstasjonert i Norge av selskaper fra andre EØS-land vise til bestemmelser i enten allmenngjorte tariffavtaler og/eller lovgivning. Det er ikke mulig med regler som bare omhandler offentlige anskaffelser.

Likevel krever den norske forskriften at de offentlige anskaffelseskontraktene må inneholde bestemmelser om at arbeiderne skal ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn hva som følger av nasjonal tariffavtale eller det som ellers er normalt for tilsvarende arbeid i den aktuelle sektoren.

ESA mener at denne forskriften er i strid med Utstasjoneringsdirektivet[1] slik det er tolket av EU-domstolen i Rüffert-saken (C-346/06).

Norge har rett til å ta med sosiale forhold i offentlige anbud. Hvis Norge gjør det, må landet imidlertid følge oppskriften Utstasjoneringsdirektivet skisserer. Den aktuelle forskriften gjør ikke det, ettersom den ikke oppfyller allmennhetskravet i direktivet.

Til sammenligning inneholder vedtak fattet av Tariffnemnda som følge av loven om allmenngjøring av tariffavtaler klare bestemmelser om blant annet lønn og arbeidstidsordninger for de aktuelle arbeiderne. Innefor bygg- og anleggssektoren og rengjøringssektoren har Norge allerede allmenngjorte tariffavtaler som gjelder både for private og offentlige kontrakter.

Et formelt åpningsbrev i denne saken ble sendt til Norge i juli 2009.

Hensikten med grunngitte uttalelser fra ESA er å gi medlemsstatene en siste sjanse til å rette opp sitt regelverk før ESA beslutter om saken skal bringes inn for EFTA-domstolen. Norge og Island har to måneder på seg fra i dag for å gjøre de nødvendige endringene.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

 

Trygve Mellvang-Berg
Informasjonssjef
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS