Browse by year:


Internal Market

Energi: Norske regler bryter med bygningsenergidirektivet

18.7.2011

PR(11)55 - Norwegian version

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har i dag vedtatt å sende en grunngitt uttalelse, en siste advarsel, til Norge for brudd på bygningsenergidirektivet.[1]


Direktivet krever at et energisertifikat må gjøres tilgjengelig for en potensiell kjøper eller leietaker når en bygning blir bygget, solgt eller leid ut. Dette sertifikatet gjør det mulig for interessenten å vurdere og sammenligne bygningens energieffektivitet, gir ham informasjon om bygningens energiforbruk og inneholder anbefalinger om forbedring av energieffektiviteten.

Viktige krav i direktivet er at sertifiseringen av bygningen (1) utføres på en uavhengig måte og (2) utføres av kvalifiserte og/eller godkjente eksperter.

Sertifiseringsprosessen etablert av Norge tilfredsstiller ikke disse kravene. For det første tillater de norske reglene at eieren av bygningen utfører sertifiseringen selv, noe som ikke garanterer at prosessen blir utført på en uavhengig måte. For det andre innebærer de norske reglene at eksisterende boliger kan sertifiseres av personer uten særlige kvalifikasjoner eller særlig godkjenning. Disse personene kan dermed mangle den nødvendige ekspertisen for å utstede sertifikater.

Andre mangler ved den norske gjennomføringen gjelder unntak fra sertifiseringskravet for visse bygninger utover det direktivet tillater. Manglene gjelder også særlige regler om inspeksjon av varmtvannsbeholdere og luftkondisjoneringsanlegg. Den norske regjeringen har tilkjennegitt at den vil utbedre noen av manglene.

Norge skulle ha gjennomført direktivet fullt ut og på en korrekt måte innen 4. januar 2006. Norges mangelfulle gjennomføring førte til at ESA brakte saken inn for EFTA-domstolen, der Norge ble dømt.[2] ESA utstedte så et formelt åpningsbrev i mars 2010 for å få den norske regjeringen til å etterkomme dommen. De reglene som den norske regjeringen har vedtatt for å gjennomføre direktivet, tilfredsstiller ikke alle kravene i direktivet. Dette er bakgrunnen for at ESA nå utsteder en siste advarsel til Norge.

En grunngitt uttalelse fra ESA er trinn to i en sak om manglende eller feilaktig gjennomføring. Et formelt åpningsbrev ble sent til Norge 14. juli 2010. ESA kan beslutte å bringe saken inn for EFTA-domstolen dersom Norge ikke gjør de nødvendige endringene innen to måneder etter å ha mottatt den grunngitte uttalelsen.

 

For further information, please contact:

 

Mr. Raphaël Meyer
Senior Officer
Internal Market Affairs Directorate
tel. (+32)(0)2 286 18 44

 

 
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS