Browse by year:


Internal Market

Indre marked: Plan- og bygningslovens krav om lokal godkjenning i strid med EØS-regler

16.5.2012

PR(12)26 - Norwegian version

Plan- og  bygningslovens krav om godkjenning for såkalt lokal ansvarsrett er ikke i samsvar med Norges forpliktelser etter tjenestedirektivet. EFTAs overvåkningsorgan ESA ber Norge om å melde fra om endringer av lovverket innen to måneder.

For å kunne påta seg visse typer byggeoppdrag i Norge må et foretak søke kommunen om lokal ansvarsrett. Søknaden må gjentas for hvert enkelt prosjekt. Et foretak kan også søke om sentral godkjenning, men det er allikevel nødvendig å søke om lokal ansvarsrett i tillegg.

Ordningen med lokal ansvarsrett undergraver etter ESAs syn muligheten foretak fra andre EØS-land har for å selge sine tjenester i Norge. Den er ikke i samsvar med de forpliktelser Norge har påtatt seg ved gjennomføringen av tjenestedirektivet. Formålet med dette direktivet er at tjenestesektoren i det indre marked skal fungere bedre.

Det er ingenting i veien for at Norge kan etablere kontrollordninger innenfor byggsektoren, men plan- og bygningslovens bestemmelser på dette området er mer restriktive enn det EØS-retten tillater. Norge tar heller ikke hensyn til at utenlandske tjenesteytere allerede er underlagt kontrollordninger i den medlemsstaten hvor de er etablert.

ESA har derfor konkludert med at de norske reglene på dette området ikke er i samsvar med tjenestedirektivet og sendte idag et brev til Norge i form av en såkalt grunngitt uttalelse. Dette er trinn to i den formelle traktatsbruddsprosedyren i EØS. Hvis Norge ikke tar skritt for å følge opp sine EØS-forpliktelser innen to måneder, kan ESA beslutte å bringe saken inn for EFTA-domstolen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Trygve Mellvang-Berg
Informasjonssjef
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187

 

 

 
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS