Browse by year:


Internal Market

Mattrygghet: Tilfredsstillende kontroll av ikke-animalsk mat i Norge

14.6.2012

PR(12)31 - Norwegian version

Mattilsynets kontroll av mathygiene og import av ikke-animalsk mat til Norge er i hovedsak tilfredsstillende, men enkelte mangler må utbedres. Det er hovedkonklusjonen i en rapport EFTAs overvåkningsorgan ESA offentliggjør i dag.

Rapporten er basert på en kontroll ESA gjennomførte i februar 2012, for å sjekke om den offentlige kontrollen av generelle hygienekrav og importkontroll av ikke-animalsk mat, som nøtter, krydder og frukt, ble utført i tråd med EØS-lovgivningen.

Tilstanden er generelt sett tilfredsstillende, spesielt når det gjelder importkontrollen: kontrollørene har god kompetanse, lokalene som blir brukt oppfyller kravene og de nødvendige laboratorietjenestene er tilgjengelige.

Noen mangler i Mattilsynets kontrollsystem blir likevel påpekt i rapporten, blant annet:

  • utilstrekkelig koordinering mellom de ulike enhetene i Mattilsynet
  • manglende risikovurdering av hvor hyppig foretakene må kontrolleres
  • mangelfull bemanning, slik at påkrevde stikkprøver ikke alltid blir samlet inn
  • ufullstendig vurdering av foretakenes egne systemer for fareanalyse og kontroll med utsatte punkter i produksjonsprosessen (HACCP)
  • forsinkelser i tilbakekalling av mat som ikke oppfyller kravene.

Mattilsynet har notert seg de avdekkede manglene, adressert noen av dem i et svar til en foreløpig versjon av rapporten og har startet arbeidet med rapportens anbefalinger. Mattilsynets svarbrev er lagt ved den endelige rapporten.

Les den endelige rapporten her.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Trygve Mellvang-Berg
Informasjonssjef
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS