Browse by year:


Internal Market

Dyrehelse: Tilfredsstillende beredskap for utbrudd av smittsomme dyresykdommer i Norge

12.7.2012

PR(12)50 - Norwegian version

Norges beredskapsplan for å håndtere utbrudd av smittsomme dyresykdommer er i hovedsak tilfredstillende. Det er konklusjonen i en rapport offentliggjort av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) i dag.

ESA gjennomførte en inspeksjon i Norge i april 2012 for å kontrollere at Mattilsynet hadde utarbeidet beredskapsplaner for tilfeller av ett eller flere utbrudd av epizootiske sykdommer (epidemier som rammer dyr) i henhold til kravene i EØS-avtalen. Inspeksjonen la særlig vekt på munn- og klovsyke og klassisk svinepest.

Situasjonen i Norge er i hovedsak tilfredsstillende; Det er etablert en klar kommandolinje innad i Mattilsynet, nødvendige lovhjemler er på plass og økonomiske ressurser for å håndtere en krisesituation er tilgjengelige. De ansatte i Mattilsynet har fått opplæring og har beredskapskoffert med egnet utstyr tilgjengelig. Analysemetoder for å diagnostisere munn- og klovsyke og klassisk svinepest er tilgjengelige hos det nasjonale referanselaboratoriet. Norge samarbeider tett med de øvrige nordisk/baltiske statene, med unntak av Russland. Øvelser over landegrensene har vært arrangert.

Det er likevel rom for noen forbedringer i systemet, spesielt når det gjelder:

  • Regelmessige oppdateringer av beredskapsplaner, inklusive praktiske instrukser
  • Samarbeid mellom Mattilsynet og andre myndigheter på regionalt plan
  • Registrering av forflytninger av dyr
  • Manglende registrering av forflytning av tamrein, som kan medføre en alvorlig utfordring i sporing av kontaktdyr ved sykdomsutbrudd

Mattilsynet har notert seg de avdekkede manglene, adressert noen av dem i et svar til en foreløpig versjon av rapporten og har startet arbeidet med rapportens anbefalinger. Mattilsynets svarbrev er lagt ved den endelige rapporten.

Les den endelige rapporten her.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Trygve Mellvang-Berg
Informasjonssjef
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS