Browse by year:


Internal Market

Indre marked: Norge må rette seg etter dommen i EFTA-domstolen i saken angående begrensninger for børseierskap

26.6.2013

PR(13)56 - Norwegian version

Norge har ikke overholdt EFTA-domstolens dom i børseierskapssaken [1]. Det er konklusjonen i en grunngitt uttalelse EFTAs overvåkningsorgan, ESA, sendte til Norge i dag.

I norsk lov er det et generelt forbud mot å eie mer en 20% av aksjene i børsforetak og verdipapirregistre. Videre har norsk lov en begrensning i stemmeretten på 20% av de totale stemmene, eller 30% av stemmene som er representert på generalforsamlingen.

I dommen i børseierskapsaken konkluderte EFTA-domstolen med at slike restriksjoner er i strid med EØS-reglene om etableringsfrihet og fri bevegelighet for kapital. Dette fordi de norske reglene begrenser både muligheten til å investere i børsforetak og verdipapirregistre, og til å delta på en effektiv måte i styringen av dem.

Elleve månder etter at dommen falt har Norge fortsatt ikke fulgt opp dommen for å sikre at loven angående børseierskap er i tråd med EØS-regelverket. Selv om det ikke er en bestemt tidsfrist for når stater skal ha fulgt opp dommer fra EFTA-domstolen, er statene allikevel forpliktet til å sette i gang tiltak snarest, og til å få dem gjennomført så fort som mulig.

ESA sender en grunngitt uttalelse nå for å gi Norge en siste sjanse til å rette opp forholdet før ESA eventuelt bestemmer seg for å bringe saken videre til EFTA-domstolen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ólafur Einarsson
Direktør, Avdelingen for indre marked
Tel: +32 (0)2 286 18 73[1] Case E-9/11 EFTA Surveillance Authority v The Kingdom of Norway
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS