Browse by year:


Internal Market

Mattrygghet: Norge må innskjerpe praktiseringen av regelverket som skal bidra til å bekjempe kugalskap (BSE)

18.12.2013

PR(13)91 - Norwegian version

EFTAs overvåkningsorgan ESA har i dag bedt  norske myndigheter om å sørge for at produsjon av dyrefôr med fiskemel ikke foregår på samme produksjonslinje som fôr uten fiskemel. ESA avviser også Norges søknad om å lempe på kravene i overvåkningsprogrammet for kugalskap (Bovine Spongiform Encephalopathy – BSE).

For å bekjempe blant annet kugalskap og skrapesyke er det forbudt å fôre drøvtyggere (sau og storfe) med animalske proteiner. Siden 2005 har dette fôringsforbudet også omfattet fiskemel. Norge motsatte seg i utgangspunktet dette,  men   innførte disse reglene i 2010 etter at ESA hadde påpekt at norsk praktisering ikke var i samsvar med EØS-regelverket.

ESAs inspeksjoner har vist  at Norge fortsatt ikke fullt ut oppfyller kravene i fôringsforbudet. Norge tillater at fôr til drøvtyggere produseres på samme produksjonslinjer som fôr til ikke-drøvtyggere (for eksempel svin og fjørfe) – der bruk av fiskemel er tillatt. Regelverket krever at slik produksjon skal skje på fysisk adskilte produksjonslinjer.

I desember 2011 søkte Norge ESA om en lemping av kravene til overvåkningsprogrammet for kugalskap. Et av vilkårene i regelverket for å tillate en slik lemping er at fôringsforbudet har vært håndhevet i minst seks år. Dette er  ikke tilfelle i Norge.

ESA søkte vitenskapelig råd fra Den europeiske mattrygghetsmyndigheten EFSA, som anbefaler at Norge sørger for fysisk adskillelse av produksjonslinjer som produserer fôr med og uten fiskemel.

ESA har derfor avvist Norges søknad om å lempe på kravene i overvåkningsprogrammet for kugalskap. Videre har ESA sendt en grunngitt uttalelse til Norge med krav om å endre praksisen knyttet til produksjon av dyrefôr med og uten fiskemel.

En grunngitt uttalelse er trinn to i en traktatbruddprosedyre. ESA kan ta saken til EFTA-domstolen hvis ikke Norge følger opp den grunngitte uttalelsen innen to måneder.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ms. Janne Britt Krakhellen
Seksjonsleder, Avdelingen for indre marked
tel. (+32)(0)2 286 18 77
mob. (+32)(0)493 51 00 46

 
Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS