Browse by year:


Internal Market

EFTA-domstolen: Ni dommer mot Norge og Island

19.12.2013

PR(13)95 - Norwegian version

I løpet av de siste to månedene har EFTA-domstolen avsagt hele ni dommer, syv mot Island og to mot Norge, i traktatbruddsaker som gjelder brudd på EØS-avtalen.

Alle disse sakene ble tatt til domstolen av EFTAs overvåkningsorgan ESA sommeren 2013, fordi de to EFTA-statene ikke  hadde fulgt opp sine forpliktelser etter EØS-avtalen og gjort de nødvendige lov- eller forskriftsendringer i tide. Ytterligere åtte traktatbruddsaker, seks mot Island og to mot Norge, sendes til EFTA-domstolen på nyåret.

– Slik forsinket eller manglende gjennomføring av EØS-regelverket  har alvorlige konsekvenser for det indre markedet, sier ESA-president Oda Helen Sletnes.

– Ett av hovedmålene med EØS-avtalen er å sikre næringslivet like konkurransevilkår og rettferdige rammebetingelser. Jeg må dessverre konstatere at ESA i 2013 har vært nødt til å sende et rekordstort antall traktatbruddsaker  til EFTA-domstolen. Dette er uheldig og unødvendig og svekker tilliten til EØS-avtalen, fremholder hun.

– ESA forventer  at både Island og Norge nå gjør det som er nødvendig for å gjennomføre  dommene fra EFTA-domstolen. Vi vil følge nøye med på hvordan de vil overholde sine forpliktelser i fremtiden, sier Sletnes.

– Det er positivt notert at Island nylig har vedtatt lovendringer i en av sakene og at det  i ytterlige fire nå ligger lovforslag til behandling i Alltinget. Like fullt er det beklagelig at vi må gå til domstolen for å få fremdrift i slike saker, avslutter hun.

Når ESA tar en sak til EFTA-domstolen, er det siste steg i en formell traktatbruddsprosedyre mot et EFTA-land. Før det skjer, har ESA skriftlig redegjort for sitt syn og gitt myndighetene i landet anledning til å fremme sine argumenter samt til å rette seg etter regelverket innen de fristene som gjelder.

 

Se listen over dommer med en kort beskrivelse av hver sak (på engelsk)

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Mr. Xavier Lewis
Director, Legal & Executive Affairs
tel. (+32)(0)2 286 18 30

 
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS