Browse by year:


Internal Market

Indre marked: Norge må sette inn tiltak mot luftforurensning

26.3.2014

PR(14)22 - Norwegian version

Luftkvaliteten i mange norske byer er for dårlig, og i mange tilfeller mangler handlingsplaner for å møte problemet. EFTAs overvåkningsorgan ESA har i dag varslet Norge om at dette er et brudd på EØS-reglene om luftkvalitet.

Luftforurensning er en trussel mot folkehelsen i hele EØS-området, og et felles europeisk regelverk er etablert for å sørge for tiltak som kan bedre situasjonen. Luftkvalitetsdirektivet fastsetter grenseverdier for enkelte særlig skadelige gasser og partikler. Der disse grenseverdiene overskrides, pålegger direktivet myndighetene å utarbeide handlingsplaner med forslag til tiltak for å møte utslippskravene i fremtiden.

På bakgrunn av en klage har ESA undersøkt hvordan Norge møter kravene i direktivet. ESA fant brudd på grenseverdiene for tre typer forurensning: svevestøv (PM10), nitrogendioksid (NO2) and svoveldioksid (SO2) på ulike steder i landet fra 2008 til i dag. I tillegg mangler Norge gode handlingsplaner som møter kravene i direktivet. ESA skriver dette i en grunngitt uttalelse som ble sendt til Norge i dag.

Dårlig luftkvalitet er også et viktig tema for Europakommisjonen, som har tilsvarende saker gående mot to tredeler av EUs medlemsland.

Luftkvalitetsdirektivet åpner for at landene kan søke om å få utsatt fristen for å møte utslippskravene. Norge har søkt om utsatt frist knyttet til NO2-utslipp i fire områder: Oslo, Bergen og Trondheim, samt Vestlandet utenom Bergen.

ESA har i dag godkjent søknaden som gjelder Bergen, hvilket betyr at Norge har frist til 1. januar 2015 med å møte utslippskravene for NO2 der. Når det gjelder de tre andre områdene, har ESA avslått søknaden. For områdene Trondheim og Vestlandet utenom Bergen fant ESA at en utsettelse var unødvendig fordi grenseverdiene ikke ble brutt i 2012. Når det gjelder Oslo, viser informasjon fra norske myndigheter at selv med en utsettelse vil forurensningen neppe ligge under grenseverdiene før i 2025.

En grunngitt uttalelse er andre trinn i traktatsbruddprosedyren etter EØS-avtalen. Dersom Norge ikke følger opp uttalelsen innen to måneder, kan ESA beslutte å ta saken til EFTA-domstolen.

 

Dokumenter

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel.
(+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS