Browse by year:


Internal Market

Mattrygghet – tilfredsstillende kontroll av bruk av veterinærmedisin i Norge

16.5.2014

PR(14)32 - Norwegian version

Norske myndigheters kontroll med bruk av veterinærmedisin og medisinert dyrefôr samt overvåkningen av reststoffer i mat er i hovedsak tilfredstillende. Det er konklusjonen i en rapport offentliggjort av EFTAs overvåkningsorgan ESA i dag.

ESA gjennomførte en inspeksjon i månedsskiftet januar/februar 2014 for å undersøke hvorvidt kontrollen som utføres av norske myndigheter, er i overensstemmelse med EØS-lovgivningen.

Bruk av veterinærmedisin
ESAs inspektører fant at omsetning og bruk av veterinære legemidler til matproduserende dyr jevnt over er effektivt kontrollert gjennom offentlige inspeksjoner av grossister, apotek, veterinærpraksiser og dyreholdere.

Veterinære legemidler brukes generelt med forsiktighet i Norge. Områder som kan forbedres er blant annet veterinærer og dyreholderes (elektroniske) journalføring samt oppbevaring av gjenpart av veterinære resepter på apotek og i dyrehold.

Kontroll av reststoffer og forurensning
Overvåkningsplanene for reststoffer i mat og gjennomføringen av disse oppfyller i hovedsak EØS-kravene. Omfanget av prøvetaking fra landdyr har i 2014 blitt betydelig forbedret fra tidligere år. Standarden de involverte laboratoriene holder styrker tilliten til analyseresultatene.

Siden ESAs forrige inspeksjon in 2009 gjort funn som tyder på bruk av ulovlige substanser og svært få tilfeller der grenseverdiene for reststoffer i mat var overskredet. Oppfølgningen av disse tilfellene har vært grundig og effektiv, med unntak av undersøkelser knyttet til gjentatte funn av for høye nivåer av et fôrtilskudd i egg. Områder som kan forbedres er blant annet analysetiden for prøver fra fiskeoppdrett, oppbevaring og transport av prøver, samt målretting av prøvetaking fra storfe og hest.

Tiltaksplan
Norske myndigheter (Mattilsynet og Statens legemiddelverk) har merket seg de påviste manglene og har presentert en tiltaksplan på bakgrunn av ESAs anbefalinger. Tiltaksplanen er vedlagt den endelige rapporten.


Dokumenter 

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef

tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187

 
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS