Browse by year:


Internal Market

Mattrygghet: Kontrollen av muslinger i Norge er for dårlig

24.8.2015

PR(15)39 - Norwegian version

EN | NO

Norge oppfyller ikke fullt ut kravene som gjelder for høsting og omsetning av levende muslinger, som blåskjell og kamskjell. Situasjonen har ikke bedret seg stort siden forrige inspeksjon for seks år siden.

Dette er hovedkonklusjonen i en rapport offentliggjort av EFTAs Overvåkningsorgan ESA i dag, etter en inspeksjon som ble gjennomført i april 2015.

Mattilsynet har ansvaret for den offentlige kontrollen av levende muslinger i Norge, og kontrollvirksomheten koordineres ved et av tilsynets regionkontorer.

ESA påpeker at kontrollene som utføres av ulike avdelinger i Mattilsynet ikke er fullt ut koordinerte, og at tilsynet sentralt har begrenset oversikt over avdelingenes aktiviteter. Det er ikke sørget for at kontrollen gjøres på en effektiv, hensiktsmessig, konsekvent og kvalitativt god måte.

Produksjonsområder i Norge er ikke klassifisert i samsvar med kravene i EØS-regelverket, og en har heller ikke utarbeidet oversikt over kilder til forurensing for det enkelte høstingsområde i henhold til kravene. Et nasjonalt overvåkningsprogram er på plass, men overvåkningen er ikke fullt ut i tråd med EØS-kravene, og det er ikke sikret at undersøkelsene blir fulgt opp med korrekte avgjørelser.

Rapporten fra ESA inneholder flere anbefalinger til norske myndigheter med sikte på å rette opp manglene og styrke det kontrollsystemet som allerede eksisterer.

Mattilsynet har merket seg manglene som er avdekket og har presentert en tiltaksplan på bakgrunn av ESAs anbefalinger. Tiltaksplanen er vedlagt den endelige rapporten og vurderes nå nærmere av ESA.

 

For ytterligere informasjon,  vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 492 900 187

 
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS