Browse by year:


Internal Market

Til domstolen: Norge kan ikke innføre et ensidig forbud mot PFOA

17.2.2016

PR(16)08 – Norwegian version

EN | NO

Norske myndigheter må respektere fremgangsmåten som er avtalt på europeisk nivå for å regulere skadelige stoffer. Norges ensidige forbud mot det kjemiske stoffet PFOA kan undergrave det internasjonale samarbeidet om å stanse bruk og utslipp av miljøgifter.

EFTAs overvåkningsorgan ESA har derfor besluttet å bringe Norge inn for EFTA-domstolen.

– Felles regler som alle de 31 EØS-landene er forpliktet til å følge, gjør større nytte for helse og miljø enn nasjonale ordninger. For å få gjennomslag for en strengere regulering av miljøgifter, må Norge følge spillereglene i EØS-samarbeidet, uttaler ESA-president Sven Erik Svedman.

Kjemikalieregelverket REACH skal beskytte både menneskers helse og miljøet mot skadelige stoffer. For å sikre en lik håndtering i hele EØS, fastsetter REACH-forordningen en prosedyre for hvordan kjemiske stoffer som utgjør en uakseptabel risiko, skal reguleres. Dette innebærer etter ESAs syn at Norge ikke kan innføre et ensidig forbud.

Å bringe en sak inn for EFTA-domstolen er siste trinn i traktatbruddsprosedyren etter EØS-avtalen. Før dette har ESA sendt to advarsler og gitt norske myndigheter anledning til å gjøre rede for sitt syn og til å rette seg etter ESAs krav.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 492 900 187

 
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS