Browse by year:


State Aid

ESA godkjenner støtte til jernbanefrakt for å beskytte miljøet

10.7.2019

PR(19)19 - Norwegian version

EN | NO

ESA har godkjent en støtteordning for jernbanefrakt i Norge. Ordningen skal lette overgangen til mer miljøvennlig godstransport. Den har et budsjett på NOK 235,74 millioner og en varighet på tre år.

Det følger en del samfunnskostnader med godstransport, såkalte eksterne kostnader, som tjenestetilbydere har få insentiver til å ta hensyn til. Eksempler er lokale utslipp, trafikkbelastning og støy. De negative samfunnskostnadene er betydelig høyere for veitransport enn jernbanetransport.

Norge vil gi støtte for å gjøre jernbanefrakt til et gunstig alternativ. Operatører vil bli kompensert med opptil 50 prosent av de eksterne kostnadene som unngås ved å flytte godstransport fra vei til jernbane. Dette samsvarer Norges mål om å oppfordre til en overføring fra vei til alternative transportmidler innen 2030, for å redusere negative miljøpåvirkninger.

ESA har godkjent en rekke offentlige tiltak med mål om å redusere miljøpåvirkninger, blant annet ordninger for miljøvennlig maritim transport, støtte til el-biler og støtte til alternativt drivstoff.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Gunnar Hörður Garðarsson
Kommunikasjonsrådgiver
mob. +32 490 57 63 38
Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS