Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: ESA godkjenner støtte til fem vindenergiprosjekter i Norge

15.12.2010

PR(10)71 - Norwegian version

EFTAs overvåkingsorgan ESA godkjente i dag fem vedtak om statsstøtte gitt til vindenergiprosjekter under det norske Energifondet.[1] Alle de fem vedtakene dreier seg om støtte på over 7,5 millioner EUR og de har derfor blitt notifisert hver for seg for en detaljert vurdering i tråd med ESAs retningslinjer for statsstøtte til miljøvern:
Støttemottaker Støtte, mill. NOK Kapasitet
Kvalheim Kraft DA NOK 92.8 18.4 MW (8 turbiner)
Jæren Energi AS NOK 511 73.6 MW (32 turbiner)
Nordkraft Vind AS NOK 200.1 25.3 MW (11 turbiner)
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Energi AS NOK 228 36.8 MW (16 turbiner)
Norsk Miljø Energi Sør AS NOK 388 71.3 MW (31 turbiner)

Støtten i alle de fem sakene har blitt vurdert på basis av Energifondordningen og ESAs retningslinjer for statsstøtte til miljøvern. ESAs retningslinjer tillater at staten støtter miljøtiltak hvor den miljøvennlige gevinsten av statsstøtten er større enn den potensielle konkurransevridningen. Særlig kan støtte gis til prosjekter for produksjon av fornybar energi, for å kompensere for høye investeringskostnader.

I alle de fem sakene har ESA kommet fram til at den positive effekten av å øke produksjonen av fornybar energi veier tyngre enn den begrensede konkurranseeffekten av statsstøtten i markedet. Støtten er proporsjonal, siden den er begrenset til det som er nødvendig for å utløse investeringer i de respektive vindenergiprosjektene. Støtten gir også en intensiveffekt, siden ingen av prosjektene ville ha vært økonomisk levedyktige uten støtten. Markedsandelen for mottakerne av støtten en uansett mindre enn 1 prosent og strukturen i markedet vil derfor lite trolig bli endret som følge av støtten.

I tillegg til de fem vedtakene har ESA i dag besluttet å ikke reise innvendinger mot en ettårig forelengelse av Energifondet, som forvaltes av Enova. Fondet ble opprinnelig godkjent av ESA for en femårsperiode (2006-2010). ESA er for tiden i gang med å vurdere en ny Energifondordning. Siden dette arbeidet fortsatt pågår, ble det bestemt å godkjenne en forlengelse av den gamle støtteordningen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Mr. Per Andreas Bjørgan,
Direktør, Konkurranse- og statsstøtteavdelingen
Tel. (+32)(0)2 286 18 36
Mob. (+32)(0) 477 26 30 27



[1] Godkjent i 2006, vedtak 125/06/COL




Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS