Browse by year:


State Aid

Grønt lys til støtteordning for innovasjon i distrikts-Norge

26.1.2011

PR(11)01 - Norwegian version

ESA godkjente i dag en støtteordning for regionale innovasjonsklynger i Norge.  


Hovedhensikten med ordningen er å øke samarbeid, innovasjon, vekst og konkurransedyktighet i virksomheter lokalisert i samme område. Aktivitetene skal være basert på samarbeid mellom selskaper, forskningsmiljøer eller utdanningsinstitusjoner og relevante offentlige institusjoner.

Ordningen åpner for at det offentlige kan finansiere driftsutgifter opptil 50 prosent, hvis gitte krav oppfylles.

Norske myndigheter notifiserte ordningen til ESA 24. november 2010.

ESA anser at ordningen er i overensstemmelse med EØS-avtalens artikkel 61 om statsstøtte, med referanse til retningslinjene om støtte til forskning, utvikling og innovasjon.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Marianne Clayton
Senior officer i ESAs konkurranse- og statstøtteavdeling

tel. (+32)(0)2 286 18 23
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS