Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: ESA godkjenner støtte til Finnfjord AS

9.2.2011

EFTAs overvåkningsorgan ESA godkjente i dag støtte til Finnfjord AS for et energigjenvinningsanlegg tildelt under den Norske Energifondordningen.[1] Finnfjord vil motta NOK 175 millioner.

Tildelingen ble notifisert til ESA i oktober 2010 på grunn av det høye støttebeløpet, og har vært gjenstand for en detaljert vurdering i tråd med ESAs retningslinjer for statsstøtte til miljøvern.

Finnfjord er en Europas ledende produsenter av ferrosilisium. Finnfjord produserer i tillegg biproduktet mikrosilika. Produksjonsprosessen generer mye varme. Per i dag blir ikke denne varmen utnyttet. Med støtten vil Finnfjord installere et energigjenvinningsanlegg som vil gi 224 GWt elektrisitet og 125 GWt damp årlig. Elektrisiteten vil bli brukt i Finnfjords egen produksjon, mens dampen vil bli solgt.

Støtten har blitt vurdert på basis av Energifondordningen og ESAs retningslinjer for statsstøtte til miljøvern. ESAs retningslinjer tillater at staten støtter miljøtiltak hvor den miljøvennlige gevinsten av statsstøtten er større enn den potensielle konkurransevridningen. Støtte kan i særdeleshet gis til energigjenvinningsprosjekter for å kompensere for høye investeringskostnader.

ESA har kommet til at den positive effekten av økt energisparing veier tyngre enn den begrensede konkurranseeffekten av statsstøtten i markedet. Støtten er proporsjonal, siden den er begrenset til det som er nødvendig for å utløse investeringen. Støtten gir også en incentiveffekt, siden prosjektet ikke ville vært økonomisk levedyktig uten støtten. Støtten vil lite trolig endre strukturen i ferrosilisium- eller mikrosilikamarkedet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Trygve Mellvang-Berg
Press and Information Officer
Tel. (+32)(0)2 286 18 66

Christian Jordal
Temporary Officer
Konkurranse- og statsstøtteavdelingen
Tel. (+32)(0)2 286 18 89


[1] Støtteordningen ble godkjent i 2006 (Vedtak Nr 125/06/COL) og forlenget i 2010 (Vedtak Nr. 486/10/COL).
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS