Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Grønt lys for investeringsstøtte til Notodden lufthavn, Tuven

29.3.2011

PR(11)26 - Norwegian version

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har i dag godkjent et tilskudd fra Samferdselsdepartementet på 9,486 millioner kroner til ulike investeringer i infrastruktur på Notodden lufthavn, Tuven.


ESA mener investeringene oppfyller statsstøtteretningslinjenes krav ved støtte til flyplasser. Hovedformålet med investeringene er å sikre at flyplassen oppfyller Luftfartstilsynets sikkerhetskrav.

ESA betrakter investeringene som nødvendige, og anser at de står i et rimelig forhold til målsetningen, nemlig å sikre fortsatt drift av flyplassen. Flyplassen vurderes også å ha tilfredsstillende utsikter for bruk på mellomlang sikt. Videre er infrastrukturen tilgjengelig på like og ikke-diskriminerende vilkår for alle interesserte flyselskaper, flyeiere eller flyoperatører. Lufthavnens beskjedne trafikkvolum tilsier også at støtten  ikke vil påvirke samhandelen innen EØS i en slik grad at det strider mot de hensyn EØS-avtalen generelt skal ivareta.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

 

Hanne Zimmer
Senior Officer
Konkurranse og statsstøtteavdelingen
tel. (+32)(0)2 286 18 87

 

 
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS