Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Ny norsk fritaksordning for NOx-avgift godkjent

19.5.2011

PR(11)33 - Norwegian version

EFTAs orvervåkingsorgan (ESA) godkjente i dag en ny norsk ordning for fritak fra NOx-avgift. Ordningen gjør det mulig for selskaper å få fullt fritak fra avgiften under visse betingelser.

NOx-ordningen vil gjelde for perioden 2011-2017 og ble notifisert til ESA 21. mars i år. En lignende ordning for perioden 2008-2010 er tidligere godkjent av ESA.

Norske myndigheter innførte en NOx-avgift fra 1. januar 2007 for å sørge for at Norge reduserte sine nasjonale utslipp i tråd med de internasjonale forpliktelsene landet hadde påtatt seg.

Unntaksordningen ble introdusert for å oppnå en mer effektiv reduksjon av NOx-utslippene. I tråd med ordningen har 15 næringslivsorganisasjoner inngått en miljøavtale med den norske staten. Avtalen gjør det mulig for enkeltselskaper å oppnå fullt fritak fra avgiften, og isteden innbetale et bidrag til et privatdrevet fond. NOx-fondet fordeler sine midler mellom de deltakende enkeltselskapene for å sikre at man oppnår en kollektiv reduksjon på 16.000 tonn i perioden 2011-2017.

ESA anser at unntaksordningen innebærer statsstøtte, men at ordningen er i tråd med EØS-avtalen med basis i ESAs retningslinjer for miljøstøtte.

 

For ytterligere innformasjon, vennligst kontakt

Trygve Mellvang-Berg
Informasjonssjef
tel:  (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187

eller

Marianne Clayton,
Senior Officer
ESA avdeling for statsstøtte
tel. (+32)(0)2 286 18 23
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS