Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Formell undersøkelse av busstjenester i Oslo

28.3.2012

PR(12)18 - Norwegian version

EFTAs overvåkningsorgan ESA åpnet i dag en formell undersøkelse av finansieringen av rutebusstjenester i Oslo fra 1994 til 2008.

AS Oslo Sporveier, og senere AS Sporveisbussene, har drevet de aktuelle bussrutene etter et system med direkte tildelte konsesjoner, hvor det offentlige har bestemt billettprisene. Til gjengeld har kommunen årlig kompensert selskapene for den delen av utgiftene som ikke har vært dekket av billettinntektene.

ESAs sak er basert på en klage, hvor det ble hevdet at den årlige kompensasjonen har vært høyere enn utgiftene, og at det overskytende beløpet er blitt brukt til å subisidiere annen kommersiell transportvirksomhet. ESA vedtok i juni 2010 at det ikke var nødvendig å forfølge klagesaken videre, ettersom støtten etter ESAs vurdering ble gitt innenfor en eksisterende støtteordning som ikke lenger var operativ. Dette vedtaket ble senere, i august 2011, annulert av EFTA-domstolen. ESA vurderer derfor saken nå på nytt.

ESA erkjenner at den aktuelle transporttjenesten er å regne som en tjeneste av allmenn økonomisk betydning. EØS-avtalen tillater at det gis statsstøtte til slike tjenester, gitt at visse betingelser er oppfylt. En av betingelsene er at kompensasjonen ikke dekker mer enn utgiftene til tjenesten, pluss en rimelig fortjeneste for tilbyderen.

ESA setter i gang den formelle undersøkelsen for å finne ut om all kompensasjonen de to selskapene har fått faktisk er slik lovlig statsstøtte.

I løpet av undersøkelsen vil ESA også vurdere på nytt om kompensasjonen er blitt gitt på grunnlag av en eksisterende støtteordning etablert før EØS-avtalen trådte i kraft, eller om utbetalingene kan regnes som ny støtte. Dette skillet mellom ny og eksisterende støtte er viktig, siden statsstøtte gitt under slike eksisterende ordninger ikke kan kreves tilbakebetalt, selv om deler av støtten skulle vise seg å være ulovlig.

Vedtaket om å åpne en formell undersøkelse betyr ikke at ESA har konkludert i saken. ESA vil nå be om ytterligere informasjon fra norske myndigheter og fra andre med interesse i saken. En ikke-konfidensiell versjon av dagens vedtak vil innen kort tid bli publisert på ESAs hjemmesider og i EU-tidende.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Trygve Mellvang-Berg,
Informasjonssjef
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob: (+32)(0)492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS