Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: ESA godkjenner støtte til Akershus Energi Varme AS

9.5.2012

PR(12)23 - Norwegian version

EFTAs overvåkningsorgan ESA godkjente i dag støtte til Akershus Energi Varme AS for bygging og utvidelse av infrastruktur for distribusjon av fjernvarme og fjernkjøling i Lillestrøm, Strømmen og Nitteberg. Selskapet vil motta NOK 73,1 millioner. Støtten gis fra den norske energifondordningen, Enova.[1]

I februar 2011 ble tildelingen notifisert til ESA på grunn av det høye støttebeløpet. Den har vært gjenstand for en detaljert vurdering i tråd med EØS-avtalens artikkel 61(3)(c). EØS-avtalen tillater at staten støtter miljøtiltak hvor den miljømessige gevinsten av statsstøtten er større enn den mulige konkurransevridningen.

ESA har i denne saken kommet til at den positive effekten av økt bruk av fjernvarme og fjernkjøling veier tyngre enn den begrensede negative effekten av statstøtten på markedet. Støtten  er begrenset til det som er nødvendig for å utløse investeringen i infrastrukturen. Uten statsstøtte ville prosjektet ikke bli realisert.

En offentlig versjon av dagens vedtak vil bli publisert i registeret for statsstøtteavgjørelser på hjemmesiden til ESA, normalt innen en måned.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Trygve Mellvang-Berg
Informasjonssjef
Tel. (+32)(0)2 286 18 66|
Mob. (+32)(0) 492 900 187[1] Ordningen ble godkjent av ESA i 2011 (Beslutning nr 248/11/COL) .
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS