Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Formell undersøkelse av støtteordning for charterreiser til Nord-Norge

27.6.2012

PR(12)37 - Norwegian version

EFTAs overvåkningsorgan ESA åpnet i dag en formell undersøkelse av en notifisert støtteordning for charterreiser til Nord-Norge.


Formålet med den planlagte støtteordningen er å øke utnyttelsen av flyplasser i Nord-Norge for å bidra til utvikling av regionen. Ordningen vil gjelde de tre fylkene Nordland, Troms og Finnmark.

Fylkene vil etablere et fond som skal dekke deler av charterkostnadene for turoperatører som flyr charter til Nord-Norge. Maksimalt 25 % av charterkostnadene kan dekkes av fondet, dersom det på slutten av charterserien viser seg at flyene hadde mindre enn 80 %  belegg.

ESAs retningslinjer for regional støtte åpner for tildeling av driftsstøtte for å motvirke fraflytting i spredtbygde strøk. Norske myndigheter mener at ordningen er i tråd med retningslinjene ettersom den vil bidra til å forebygge eller redusere fraflytting i Nord-Norge, gjennom økt sysselsetting i turistbransjen.

ESA åpner en formell undersøkelse fordi det er tvil om ordningen er forenlig med retningslinjene for regional støtte, siden det åpnes for tildeling av driftsstøtte til turoperatører som kan være lokalisert utenfor støtte området.

Beslutningen om å åpne en formell undersøkelse er uten betydning for ESAs endelige vedtak i saken. Beslutningen blir publisert på ESAs hjemmesider, i EU-tidende samt i EØS-tillegget til EU-tidende. Interesserte parter er invitert til å inngi kommentarer innen en måned fra datoen for offentliggjøring.

ESA vil fatte et endelig vedtak etter å ha mottatt kommentarer fra norske myndigheter og fra andre med interesse i saken.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Trygve Mellvang-Berg
Informasjonssjef
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187

 

 

 
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS