Browse by year:


State Aid

Ríkisaðstoð til endurskipulagningar á Arion banka og Landsbankanum samþykkt

11.7.2012

PR(12)49 - Icelandic version

Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) hefur í dag samþykkt ríkisaðstoð sem veitt var til endurskipulagningar á Arion banka og Landsbankanum.


Með þessum endanlegu ákvörðunum varðandi ríkisaðstoð til Arion banka og Landsbankans er lokið tveimur af veigameistu málunum sem ESA hefur haft til rannsóknar í kjölfar hruns fjármálakerfisins á Íslandi árið 2008.

“Með ákvörðunum sínum í dag varðandi aðstoð til endurskipulagningar á Arion banka og Landsbankanum, ásamt með fyrri ákvörðun varðandi Íslandsbanka, hefur ESA lokið umfangsmiklum rannsóknum sínum varðandi endurskipulagningu þriggja stærstu viðskiptabankanna á Íslandi”, sagði frú Oda Helen Sletnes, forseti Eftirlitsstofnunar EFTA.

Ákvörðun ESA um ríkisaðstoð til endurskipulagningar á Íslandsbanka er frá 27. júní á þessu ári.

“Bankarnir munu áfram mæta áskorunum í því að tryggja rekstrarhæfi til frambúðar, en ég lýsi ánægju minni með þann árangur sem hefur náðst. Íslensk stjórnvöld hafa beitt sér fyrir umtalsverðum umbótum á löggjöf og reglum um fjármálastarfsemi og eftirlit með henni. Jafnframt hafa þau nú boðist til að taka á sig skuldbindingar sem ætlað er að tryggja að fjármálamarkaðir á Íslandi muni njóta góðs af virkri samkeppni”, sagði frú Sletnes.

Arion banki og Landsbankinn voru stofnaðir haustið 2008 í framhaldi af hruni forvera þeirra, Kaupþings og Landsbanka Íslands. Innlend starfsemi gömlu bankanna var færð til nýju bankanna sem og að mestu innlendar eignir og skuldbindingar. Við endurreisnina veittu íslensk stjórnvöld nýju bönkum ýmsan stuðning.

Arion banka var veitt ríkisaðstoð í formi eiginfjárframlaga, víkjandi lána til að styrkja eiginfjárgrunn og lausafjárfyrirgreiðslu.

Ríkisaðstoð við Landsbankann var í formi eiginfjárframlaga, en hlutafé í bankanum er að meirihluta til í eigu ríkisins.

Ríkisaðstoð var jafnframt veitt bæði Arion banka og Landsbankanum, og raunar einnig öllum öðrum viðskiptabönkum og sparisjóðum, í formi ótakmarkaðrar ríkisábyrgðar á innlánum í innlendum bönkum og sparisjóðum.

Við rannsóknina hefur verið lagt mat á það hvort aðstoðin teljist samrýmanleg EES-samningnum á grundvelli b-liðar, 3. málsgreinar 61. greinar samningsins. Það ákvæði heimilar að samþykkja aðstoð til að ráða bót á alvarlegri röskun á efnahagslífi EES-ríkis. Til þess að slík aðstoð teljist samrýmanleg þarf að leggja fram áætlun um endurskipulagningu, sem þarf að sýna fram á að:

  1. með áætluninni náist fram rekstrarhæfi til langs tíma;
  2. kostnaður við endurskipulagningu skiptist hæfilega milli eigenda bankans, bankans sjálfs og ríkisins og að ríkisaðstoðin takmarkist við það sem nauðsynlegt er;
  3. fullnægjandi ráðstafanir séu gerðar til að draga úr röskun á samkeppni.

Þar sem ríkisaðstoð til Arion banka og Landsbankans var veitt áður en hún var tilkynnt ESA, ákvað stofnunin þann 15. desember 2010 að hefja formlega rannsókn á viðkomandi ráðstöfunum. Í mars 2011 lögðu íslensk stjórnvöld fram upphaflegar áætlanir um endurskipulagningu Arion banka og Landsbankans. Endurmetin áætlun fyrir Arion banka var lögð fram í apríl 2012 og breytt áætlun var lögð fram fyrir Landsbankann í maí 2012.

Eftir ítarlegt mat á lokaáætlunum um endurskipulagningu komst ESA í dag að þeirri niðurstöðu að ráðstafanirnar fælu í báðum tilvikum í sér ríkisaðstoð sem þó væri samrýmanleg reglum EES-samningsins.

Hvað varðar endurnýjun á rekstrarhæfi bankanna til frambúðar er í ákvörðun ESA lögð áhersla á að þótt bankarnir og íslenskt efnahagslíf mæti ennþá áskorunum, hafa þeir tekist á við brotalamir í starfsemi forvera sinna. Báðir bankarnir búa nú við sterka eiginfjárstöðu og hafa náð árangri varðandi endurskipulagningu lána skuldsettra viðskiptavina sinna. ESA hefur einnig tekið tillit til þess að margvíslegar umbætur hafa verið gerðar á löggjöf um fjármálastarfsemi frá hruni fjármálakerfisins haustið 2008. Þessar breytingar hafa styrkt regluverk um fjármálastarfsemi á Íslandi og þar með aukið á öryggi í rekstri fjármálafyrirtækja.

Þar sem fyrrum eigendur bæði Kaupþings og Landsbanka Íslands hafa glatað hlutafjáreign sinni og lánadrottnar bankanna þurfa einnig að sæta miklu tapi, telur ESA að kröfu um nægjanlegt framlag eigenda og fjárfesta sé mætt og bót sé ráðin á svonefndum freistnivanda.

Arion banki, Landsbankinn og íslensk stjórnvöld hafa boðist til að taka á sig ýmsar skuldbindingar sem draga úr röskun á samkeppni. Þar til tímabili endurskipulagningar lýkur er bæði Arion banka og Landsbankanum þannig óheimilt að kaupa aðrar fjármálastofnanir nema með samþykki ESA. Þá skuldbinda bankarnir sig til að selja áfram eignarhluti í fyrirtækjum, þar á meðal í rekstrarfélögum sem bankarnir hafa tekið yfir vegna endurskipulagningar. Ennfremur munu bankarnir veita upplýsingar á vefsíðum sínum um hvernig skipta megi um viðskiptabanka og gera skjöl þar að lútandi aðgengileg.

Athygli er vakin á samþykki ESA, samkvæmt reglum um ríkisaðstoð, á ótakmarkaðri ríkisábyrgð á innstæðum í innlendum viðskiptabönkum og sparisjóðum er tímabundin og rennur út í árslok 2014.

Við mat á áhrifum aðstoðarinnar á samkeppni á Íslandi hefur ESA átt náið samstarf við Samkeppniseftirlitið.

Ákvarðanirnar í heild sinni, án trúnaðarupplýsinga, verða birtar á vefsíðu ESA eftir u.þ.b. einn mánuð.

 

Frekari upplýsingar veitir:

 

Mr. Trygve Mellvang-Berg
Upplýsingafulltrúi ESA
Sími: (+32)(0)2 286 18 66
Farsími: (+32)(0)492 900 187

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For further information, please contact:

Mr. Trygve Mellvang-Berg
Press & Information Officer
tel. (+32)(0)2 286 18 66

mob. (+32)(0)492 900 187

 

 

 

 

 
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS