Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Formell undersøkelse av busstjenester i Aust-Agder

6.2.2013

PR(13)07 - Norwegian version

 

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, åpnet i dag en formell undersøkelse av finansieringen av lokale rutebusser og skolebusser i Aust-Agder i perioden fra 1994 frem til i dag. 

Syv busselskap (fem siden 2009) ble i den perioden undersøkelsen omfatter, direkte tildelt konsesjoner for busstransport av Aust-Agder fylkeskommune. Aust-Agder betalte også en årlig kompensasjon for utgifter som ikke ble dekket av billettinntektene fra rutene. 

ESAs undersøkelse baserer seg på en klage der det blir hevdet at busselskapene mottok mer kompensasjon enn nødvendig, og at det overskytende beløpet ble brukt til å subsidiere annen kommersiell transport. 

ESA mener at disse transporttjenestene må anses å være tjenester av allmenn økonomisk betydning. EØS-avtalen tillater statsstøtte i slike tilfeller, så lenge kompensasjonen ikke dekker mer enn utgiftene til tjenesten, pluss en rimelig fortjeneste. 

ESA åpner den formelle undersøkelsen for å få klarhet i om kompensasjonen som er gitt er forenlig statsstøtte. I løpet av undersøkelsen vil ESA også vurdere om kompensasjonen er blitt gitt på grunnlag av en eksisterende støtteordning etablert før EØS-avtalen trådte i kraft, eller om utbetalingene kan regnes som ny støtte. Mens eventuell uforenlig ny støtte kan kreves tilbakebetalt, kan ikke støtte gitt under eksisterende ordninger kreves tilbakebetalt selv om deler av støtten skulle vise seg å være uforenlig med EØS-avtalen. 

I tillegg har ESA åpnet en formell undersøkelse av et annet finansieringstiltak rettet mot ett av busselskapene, Nettbuss Sør AS. Selskapet har mottatt årlige tilskudd på NOK 1 million siden 2004 (NOK 2 millioner siden 2010) basert på et interkommunalt prosjekt som har som mål å videreutvikle et bedre transporttilbud i de aktuelle områdene. 

Vedtaket om å åpne en formell undersøkelse betyr ikke at ESA har konkludert i saken. ESA vil nå be om ytterligere informasjon fra norske myndigheter og fra andre med interesse i saken. En ikke-konfidensiell versjon av dagens vedtak vil etter kort tid bli publisert på ESAs hjemmesider og i EU-tidende.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Mr. Trygve Mellvang-Berg
Informasjonssjef
tel.
(+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS