Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Norge må endre finansieringen av Kippermoen treningssenter

27.2.2013

PR(13)17 - Norwegian version

Finansieringen av Kippermoen treningssenter i Vefsn kommune er ikke i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler og må derfor endres. Det er konklusjonen i en anbefaling vedtatt av EFTAs overvåkningsorgan ESA i dag.

Norske myndigheter gis en frist til den 27. mars 2013 for å melde tilbake til ESA om hvorvidt de vil treffe såkalte formålstjenlige tiltak for å endre finansieringen i tråd med ESAs vedtak.

Kippermoen treningssenter er en del av det kommunalt eide idrettssenteret i Møsjøen i Vefsn kommune. Senteret ble etablert i 1970. Selv om brukerne av treningssenteret stort sett er lokale beboere, er treningssektoren i Norge gjenstand for investering, eierskap og etablering over landegrensene. ESA har derfor konkludert med at statlig støtte til treningssentre kan påvirke konkurranse og handel innen EØS og dermed omfattes av statstøtteregelverket.

For at finansieringen skal kunne være i tråd med statsstøtteregelverket i EØS-avtalen må  kommunen sørge for mer åpenhet rundt finansieringen av treningssenteret. ESA har bedt norske myndigheter om å sikre at regnskapene til treningssenteret og resten av idrettssenteret holdes adskilt. På den måten vil man kunne forsikre seg om at treningssenteret bærer sine egne kostnader, og ikke kryssubsidieres gjennom offentlige midler som er gitt til den øvrige driften av idrettssenteret. Norske myndigheter har videre akseptert at kommunen som eier må påse at den får en rimelig avkastning på sin investering i treningssenteret.

Norske myndigheter kan imidlertid fortsette å gi offentlige tilskudd til driften av treningssenteret så lenge det tilbyr rabatterte billetter til ungdom i alderen 15-20 år, studenter, flyktninger, personer med lav inntekt og personer som trener på senteret som ledd i en medisinsk behandling (”trening på resept”). Disse offentlige tilskuddene utgjør ikke statsstøtte ettersom de er kompensasjon for en offentlig tjeneste som ikke påvirker konkurransen i markedet eller samhandelen mellom EØS-landene.[1]

En ikke-konfidensiell versjon av dagens vedtak vil bli lagt ut på ESAs internettside, normalt innen en måned.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Trygve Mellvang-Berg 
Informasjonssjef 
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187[1] Finansieringen er ikke statsstøtte i EØS-avtalens forstand ettersom den oppfyller vilkårene i den såkalte SGEI de minimis forordningen (Kommisjonsforordning (EU) nr. 360/2012 innlemmet i EØS-avtalen i Annex XV punkt 1ha).
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS