Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Norge må endre finansieringen av Analysesenteret i Trondheim

20.3.2013

PR(13)23 - Norwegian version

Finansieringen av Analysesenteret i Trondheim er ikke i tråd med EØS-avtalens regler for statsstøtte og må derfor endres. Det vedtok EFTAs overvåkningsorgan ESA i dag.

Norge gis en frist til den 20. april 2013 for å melde tilbake til ESA om hvorvidt norske myndigheter godtar ESAs forslag om endringer.

Trondheim kommune har drevet et laboratorium for å kontrollere kvaliteten på drikkevann og matvarer i nesten 120 år. Laboratoriet, kjent som Analysesenteret i Trondheim, kontrollerer vannforsyningen i kommunen og skjellproduksjon på vegne av Mattilsynet. I tillegg tilbyr Analysesenteret laboratorietjenester til andre i et marked i konkurranse med flere private aktører.

Analysesenteret er en del av Trondheim kommune, som sørger for finansiering, lokaler og administrative tjenester. ESA mener det er en risiko for at den kommunale subisdieringen gjør at Analysesenteret kan tilby sine tjenester i markedet under kostpris, ettersom kommunen ikke har skilt ut Analysesenterets kommersielle virksomhet fra den øvrige virksomheten. Videre, siden Analysesenteret er en del av kommunen, betaler ikke senteret skatt på de inntektene det får fra sin kommersielle virksomhet.

ESA konkluderer med at disse forholdene bryter med statsstøtteregelverket i EØS-avtalen fordi de kan påvirke konkurranse og samhandel i EØS-området.

For at finansieringen av Analysesenteret skal kunne være i tråd med statsstøtteregelverket i EØS-avtalen har ESA bedt norske myndigheter om å vurdere følgende tiltak:

  • Trondheim kommune må sørge for at Analysesenteret fører egne regnskap for den kommersielle virksomheten, adskilt fra den øvrige virksomheten, slik at det ikke forekommer noen kryssubsidiering mellom de to delene.
  • Trondheim kommune må stanse alle direkte utbetalinger til den delen av Analysesenteret som tilbyr tjenester i markedet.
  •  Kommunen må også sørge for at den delen av Analysesenteret som driver kommersiell virksomhet betaler husleie til markedspris for sin bruk av bygingen. Husleien må fastsettes av en uavhengig ekspert,
  •  Kommunen må sørge for at den kommeriselle virksomheten betaler markedspris for sin bruk av sentrets fellestjenester, som blant annet revisjon, regnskapsføring, IT-tjenester og arkivtjenester.
  • Senterets kommersielle virksomhet må skattlegges på linje med annen forretningsvirksomhet i markedet.

En ikke-konfidensiell versjon av dagens vedtak vil bli lagt ut på ESAs internettside, normalt innen en måned.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Trygve Mellvang-Berg 
Informasjonssjef 
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS