Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Formell undersøkelse av støtte til Nasjonal digital læringsarena (NDLA)

27.3.2013

PR(13)26 - Norwegian version

EFTAs overvåkningsorgan ESA åpnet i dag en formell undersøkelse av finansieringen av Nasjonal digital læringsarena (NDLA).

NDLA er et interkommunalt samarbeid som utvikler og kjøper digitale læringsmidler til bruk i norske videregående skoler på oppdrag fra 18 fylkeskommuner. Elevene tilbys materialet gratis på NDLAs nettsted.

I 2010 mottok ESA en klage der det ble hevdet at den offentlige finansieringen av NDLA måtte regnes som ulovlig statsstøtte. I oktober 2011 besluttet ESA at dette ikke kunne regnes som statsstøtte slik begrepet er definert i EØS-avtalen, ettersom ESA ikke anså NDLA som et kommersielt foretak.

I desember 2012 opphevet EFTA-domstolen ESAs vedtak. EFTA-domstolen mente at ESA burde ha stilt spørsmål ved om NDLA faktisk fungerte som et foretak og dermed åpnet en formell undersøkelse for å få klarhet i dette. Domstolen mente at ESA særlig burde ha undersøkt endringene i NDLAs rettslige status da det gikk over fra prosjektfasen til en operasjonell virksomhet, og om disse endringene fikk betydning for NDLAs finansiering og beslutningsprosess.

ESA åpnet derfor i dag en formell undersøkelse, for å kunne fastslå om finansieringen av NDLA kan defineres som statsstøtte og, hvis dette er tilfellet, om den bryter med statsstøtteregelverket i EØS-avtalen.

Vedtaket om å åpne en formell undersøkelse betyr ikke at ESA har konkludert i saken. ESA vil nå be om ytterligere informasjon fra norske myndigheter og fra andre med interesse i saken. En ikke-konfidensiell versjon av dagens vedtak vil innen kort tid bli publisert på ESAs hjemmesider, i EU-tidende samt i EØS-tillegget til EU-tidende.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Trygve Mellvang-Berg 
Informasjonssjef 
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS