Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Statens deltakelse i kredittfasilitet til SAS undersøkes

19.6.2013

PR(13)53 - Norwegian version

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, åpnet i dag en formell undersøkelse av den norske stats deltakelse i en kredittfasilitet, som er en form for kassekredittordning, til Scandinavian Airlines (SAS).

SAS er det største flyselskapet i Skandinavia. De fire største aksjonærene er Sverige (21,4%), Danmark (14,3%), Norge (14,3%) og Knut og Alice Wallenberg-stiftelsen (KAW) (7,6%). SAS sin finansielle stilling har vært svak i flere år, og selskapets resultater har forverret seg betydelig siden 2008.

I 2012 tok SAS grep for å bedre selskapets inntjening og la i den forbindelse frem en ny forretningsplan. I forbindelse med gjennomføringen av denne planen ble selskapets daværende kassekreditt, som var gitt av en rekke banker, erstattet av en ny kredittfasilitet oppad begrenset til 3,5 milliarder svenske kroner. Halvparten er stilt til rådighet av Sverige, Danmark og Norge i henhold til deres eierandel i selskapet. Den andre halvparten av kassekreditten er gitt av KAW sammen med de fleste av bankene som stod bak den tidligere kredittfasiliteten.

ESA åpner sak for å nærmere vurdere om den nye kassekreditten er gitt på markedsvilkår. ESA vil i den forbindelse undersøke hvorvidt bankenes deltagelse i den nye ordningen var påvirket av at de allerede var finansielt eksponert mot SAS gjennom den forrige kassekreditten, og av det forhold at de statlige aksjonærene selv aksepterte å bidra ved kredittstillelsen. Videre legger ESA til grunn at det på det nåværende tidspunkt er uavklarte spørsmål i forhold til forutsetningene for forretningplanen SAS la frem i 2012.

ESA vil nå be om ytterligere informasjon fra norske myndigheter og fra andre interesserte parter. En offentlig versjon av dagens vedtak vil innen kort tid bli publisert på ESAs hjemmesider, i EU-tidende samt i EØS-tillegget til EU-tidende.

Det at ESA åpner en formell undersøkelse har ingen føringer for sakens endelige utfall.


Bakgrunnsinformasjon om prinsippene for og prosedyrer i statsstøtteregelverket i EØS

EØS-avtalen inneholder et generelt forbud mot statsstøtte for å hindre konkurransevridning og negativ innvirkning på samhandelen i EØS området. Reglene har som formål å sikre like konkurransevilkår for selskaper i Europa, og å hindre at statlig støtte gis som en form for proteksjonisme i det som skal være et åpent EØS marked. Det er imidlertid flere unntak fra dette forbudet, og statlig støtte kan være ansett nødvendig for å fremme andre, viktige formål.

Ny statsstøtte skal notifiseres til ESA og skal ikke tildeles før ESA eventuelt har gitt sin godkjenning. ESA undersøker også klager på mulig ulovlig statsstøtte og skal etter en innledende vurdering åpne en formell undersøkelse dersom det er tvil om et tiltak er statsstøtte og om støtten i så fall er forenlig med noen av EØS-avtalens unntaksbestemmelser.

ESAs beslutninger kan bringes inn for EFTA-domstolen for en rettslig prøvelse.

Offentlige investeringer i foretak innebærer ikke statsstøtte dersom de gjøres på betingelser som en privat investor ville akseptere i henhold til vanlig markedsadferd, det såkalte markedsinvestorprinsippet. Dersom en offentlig eier tilfører et selskap kapital samtidig som og på samme vilkår som private investorer, og dersom disse ellers er i en sammenlignbar situasjon, kan man normalt anta at investeringen er gjort på markedsmessige vilkår (pari passu).

Dersom markedsinvestorprinsippet ikke er oppfylt,  vil offentlige midler anses som statsstøtte i henhold til EØS avtalens artikkel 61. Støtten innbærer i såfall en økonomisk fordel for selskapet som konkurrentene ikke vil kunne nyte godt av. I slike tilfelle vil ESA vurdere om støtten kan være forenlig med noen av EØS-avtalens unntaksbestemmelser.

SAS' nye kredittfasilitet innebærer bidrag fra de statlige eierne, Norge, Sverige og Danmark. Selv om SAS er et selskap registert i Sverige, er det bare ESA som er kompetent til å undersøke om den norske statens bidrag innebærer statsstøtte. Europakommisjonen er kompetent til å undersøke Sverige og Danmarks bidrag og har  idag også åpnet en formell undersøkelse. For mer informasjon om dette vedtaket, se kommisjonens nettside.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Per Andreas Bjørgan
Direktør, Avdeling for konkurranse og statstøtte
tel. (+32)(0)2 286 18 36
mob. (+32)(0)477 26 30 27
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS