Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Narvik kommunes salg av rettigheter til konsesjonskraft klarert

19.6.2013

PR(13)54 - Norwegian version

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, avsluttet i dag saken angående Narvik kommunes salg av sine rettigheter til konsesjonskraft. Konklusjonen er at salget ikke innebærer statsstøtte.

I oktober 2000 overførte Narvik kommune sine rettigheter til konsesjonskraft til Narvik Energi for 50 ½ år til en fast pris. Det er svært uvanlig at kraft selges for en så lang periode uten at kontrakten åpner for prisjustering. Selv mindre endringer i kraftprisen kan over en så lang periode ha stor innvirkning på verdien av slike kraftrettigheter. Etter å ha mottatt en klage åpnet ESA en formell undersøkelse i 2011 for å se nærmere på vilkårene for salget.

ESA vil sterkt understreke at offentlige aktører som utøver kommersiell virksomhet skal følge handelspraksis og vilkår som andre markedsaktører. ”For å unngå at det oppstår spørsmål om statsstøtte i konsesjonskraftavtaler så kan kraften omsettes på Nordpool eller kommunene kan lyse ut kortere kontrakter i markedet. Avtaler av lengre varighet bør uansett ha prisjusteringsmekanismer”, uttaler ESA president Oda Helen Sletnes.

Norske myndigheter har argumentert for  at salget av Narviks rett til konsesjonskraft for 50 1/2  år kan sammenlignes med et salg av et vannkraftverk. Videre at kommunen før salget gjorde tilsvarende verdivurderinger og la til grunn samme forutsetninger om fremtidige kraftpriser som det en rekke kraftverkeiere gjorde ved salg av kraftverk i samme tidsrom.

ESA har sammenlignet prisen på kontrakten og andre vilkår for salget med informasjon om salg av kraftverk i samme periode. ESA har også  lagt vekt på spesielle forhold som gjorde at Narvik kommune mente at kommunen var best tjent med å realisere verdien av konsesjonskraften for en så lang periode. Dermed har ESA konkludert med at kommunen handlet som en markedsinvestor, og at avtalen derfor ikke inneholder statsstøtte.

En offentlig versjon av dagens vedtak vil bli lagt ut på ESAs nettsider, normalt innen en måned. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Per Andreas Bjørgan
Direktør, Avdeling for konkurranse og statstøtte
tel. (+32)(0)2 286 18 36
mob. (+32)(0)477 26 30 27
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS