Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Nye retningslinjer for regionalstøtte

23.10.2013

PR(13)79 - Norwegian version

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har i dag vedtatt nye retningslinjer for regionalstøtte, i samsvar med tilsvarende retningslinjer gitt av Europakommisjonen.

– Jeg er tilfreds med at vi nå har fått på plass nye retningslinjer for godkjenning av offentlig støtte til regional utvikling for perioden 2014–2020. Det legger grunnlaget for at norske og islandske støtteordninger kan meldes inn til ESA, som vil gjennomgå disse for å avgjøre om de er i samsvar med regelverket, sier Oda Helen Sletnes, president i ESA.

Systemet med differensiert arbeidsgiveravgift er et eksempel på et norsk støttetiltak som ESA må ta stilling til i lys av de nye retningslinjene.

Formålet med regionalstøtte er å bidra til positiv økonomisk utvikling og sysselsetting i områder med særlige utfordringer. Retningslinjene legger rammene for hvordan statene kan gi støtte som gjør det mer attraktivt å investere i nye arbeidsplasser og utvikling i regioner som trues av fraflytting.

ESA skal også godkjenne det såkalte statsstøttekartet som angir hvilke områder som kan motta støtte, og hvor mye støtte som kan gis i de ulike områdene.

For regional investeringsstøtte angir retningslinjene at støtte kan gis til bedrifter i regioner som omfatter maksimalt 25,51 prosent av Norges befolkning.

Andre viktige elementer i de nye retningslinjene:

  • Det vil fortsatt være mulig å gi driftsstøtte i områder med svært lav befolkningstetthet.
  • Reglene for å innvilge støtte til store foretak blir strengere. Begrunnelsen er at store selskaper baserer sine investeringsbeslutninger på andre faktorer enn statsstøtte. Støtte kan likevel gis dersom investeringene vil bidra til ny økonomisk aktivitet, eller for å utvide virksomheten til nye produkter eller nye produksjonsmåter.
  • For å fremme åpenhet og etterprøvbarhet må statene offentliggjøre hvor mye regionalstøtte de har innvilget og hvem som har mottatt støtte.

De nye retningslinjene for regionalstøtte inngår i et omfattende arbeid med å modernisere det europeiske statsstøtte­regelverket. Retningslinjene vil gjelde fra 1. juli 2014 til 31. desember 2020.

De nåværende retningslinjene, som opprinnelig skulle gjelde ut året, er forlenget frem til 30. juni 2014. Støtteordninger som er godkjent etter dagens retningslinjer, utgår ved årsskiftet. Forlengelse av slike ordninger må meldes til ESA i god tid.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
Press & Information Officer
tel.
(+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS