Browse by year:


State Aid

Resultattavlen for statsstøtte: Mer målrettet bruk av statsstøtte

26.2.2014

PR(14)08 - Norwegian version

Summen av offentlig støtte fra EFTA-landene var i store trekk uforandret i 2012 sammenlignet med året før. Utviklingen fortsetter i retning av at mer støtte gis horisontalt, på tvers av sektorer, med økt støtte til regional utvikling og til forskning, utvikling og innovasjon.

Dette er blant hovedfunnene i den siste utgaven av resulttavlen for statsstøtte som EFTAs overvåkningsorgan ESA publiserte i dag.

Statsstøtte er ulike former for økonomisk støtte fra offentlige organer til virksomheter som er aktive i et marked. Resultattavlen måler utviklingen i offentlig støtte gitt av EFTA-landene.

– Støtte rettet mot generelle samfunnsformål har utgjort mer enn 90 prosent av den offentlige støtten fra EFTA-landene de to siste årene, når krisehjelp holdes utenfor. ESA har oppmuntret til mer målrettet støttebruk, og i kjølvannet av finanskrisen har det vært viktigere enn noen gang å legge vekt på tiltak som fremmer langsiktig vekst på tvers av sektorer, sier ESA-president Oda Helen Sletnes.

I Norge økte den samlede offentlige støtten fra litt under 2,8 milliarder euro i 2011 til over 2,9 milliarder euro i 2012. I Norge ser man særlig en økning i støtten til regional utvikling og til forskning, utvikling og innovasjon. Dette oppveier en liten nedgang i støtten til miljøvern og energisparetiltak, som fortsatt utgjør en stor andel av den totale støttebruken.

Island økte sin bruk av statsstøtte fra 31 millioner euro i 2011 til 107 millioner euro i 2012. Dette skyldes i første rekke økt krisehjelp gjennom Boligfinansieringsfondet. Krisehjelpen ligger imidlertid langt under de usedvanlig høye nivåene under finanskrisen. Utenom dette ble støtte til bestemte sektorer faset helt ut på Island i 2012, mens bruken av horisontal støtte til formål som forskning, utvikling og innovasjon og regional utvikling økte noe.

Liechtenstein gir fortsatt kun støtte til kulturelle formål. Regnet i sveitsiske franc har støttebruken gått ned, men på grunn av utviklingen i valutakursen har støtten gått noe opp regnet i euro.


Statsstøtte gitt av EFTA-landene. Alle verdier i millioner euro, i løpende priser:

  Island Norge Liechtenstein
  2011 2012 2011 2012 2011 2012
Total statsstøtte 30,54 107,06 2 786,88 2 924,83 1,49 1,50
Horizontal Aid
Forskning, utvikling og innovasjon 12,25 14,85 380,86 436,90 - -
Regional utvikling 6,56 7,21 915,40 991,50 - -
Miljøvern og energisparing - - 1 019,19 986,12 - -
SMB - - 18,08 19,42 - -
Sysselsetting 0,87 0,43 100,30 60,51 - -
Andre horisontale formål 1,95 3,69 124,16 183,19 1,49 1,50
Sectoral Aid
Krisehjelp 4,15 80,88 - - - -
Transportstøtte - - 228,89 247,20 - -
Annen sektorspesifikk støtte 4,76 - - - - -

En sammenligning med medlemslandene i EU viser at Norges utgifter til statsstøtte (0,69 prosent av BNP) fortsatt ligger over gjennomsnittet i EU (0,52 prosent av BNP), selv om avstanden minket fra 2011 til 2012. Islands støttebruk (0,25 prosent av BNP) holder seg godt under EU-snittet, og Liechtensteins støttebruk var den laveste av alle EØS-landene (0,03 prosent av BNP). På grunn av vanskeligheter med å sammenligne den presise kostnaden knyttet til krise-relaterte støttetiltak i ulike deler av EØS-området, er krisehjelp holdt utenfor i denne sammenligningen.

Fem saker som gjaldt tilbakebetaling av ulovlig statsstøtte i EFTA-landene ble avsluttet av ESA i 2012.

Her finner du resultattavlen for statsstøtte i sin helhet

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
Press & Information Officer
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187

 
Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS