Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: Kredittfasilitet til SAS var ikke statsstøtte

9.7.2014

PR(14)44 - Norwegian version

EFTAs overvåkningsorgan ESA har i dag avsluttet sin formelle undersøkelse knyttet til en kredittfasilitet, en form for kassakreditt, gitt til SAS i 2012.

Frem til juni 2013 hadde SAS tilgang til en kredittfasilitet stilt til rådighet av flere banker. For å fornye kreditten krevde bankene en vesentlig medvirkning fra hovedaksjonærene i SAS. Disse er Sverige (21,4 %), Danmark (14,3 %), Norge (14, 3 %) og Knut og Alice Wallenberg-stiftelsen (KAW) (7,6 %). I desember 2012 besluttet statene å finanisere halvparten av en ny kredittfasilitet på 3,5 milliarder svenske kroner, sammen med  KAW og et flertall av bankene som deltok i den tidligere ordningen. Finansieringsordningen er knyttet til gjennomføringen av en ny forretningsplan for SAS.

Etter å ha mottatt en klage åpnet ESA en formell undersøkelse for å vurdere om ordningen var å anse som statsstøtte etter reglene i EØS-avtalen. Den spesielle situasjonen med alle de tre statene involvert, hvorav to er EU-medlemmer, medførte at ESA og Europakommisjonen har etterforsket saken parallelt og i nært samarbeid med hverandre. ESA har nå konkludert med at den norske stats deltakelse i kredittfasiliteten ikke innebærer statsstøtte.

– Grundige undersøkelser gjennomført i samarbeid med Europakommisjonen viser at Norges deltakelse i kredittfasiliteten ikke innebærer statsstøtte, men kom som resultat av forretningsmessige vurderinger og utsikter til inntjening i den situasjonen som rådet da beslutningen ble tatt, sier ESA-president Oda Helen Sletnes.

I sin gjennomgang har ESA lagt til grunn at de tre statene og bankene ikke nødvendigvis var i en sammenlignbar situasjon da  den nye kredittordningen ble opprettet, ettersom noen av bankene også hadde annen eksponering mot SAS. Undersøkelsen har imidlertid klarlagt at den nye forretningsplanen til SAS var basert på robuste forutsetninger. Forretningsplanen hadde videre vært gjenstand for vurdering av eksterne rådgivere og SAS hadde stilt adekvat sikkerhet for kredittordingen.

På dette grunnlaget har ESA konkludert med at kredittfasiliteten ble inngått på markedsmessige vilkår og at den ikke innebærer en økonomisk fordel for SAS i statsstøttereglenes forstand.

Den nye kredittfasiliteten ble aldri benyttet og SAS sa opp ordningen i mars 2014.

Europakommisjonen har fattet et tilsvarende vedtak som gjelder Sveriges og Danmarks deltakelse i kredittfasiliteten. Se Europakommisjonens hjemmeside for mer informasjon.

 

En offentlig versjon av dagens beslutning vil bli publisert på ESAs hjemmeside, vanligvis i løpet av en måned.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel.
(+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187

 
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS