Browse by year:


State Aid

Statsstøtte: ESA godkjenner endringer i rederiskatteordningen

10.9.2014

PR(14)58 - Norwegian version

EFTAs overvåkningsorgan ESA har i dag godkjent en endring i de norske skattereglene for rederier, etter å ha vurdert endringen i lys av EØS-avtalens regler om statsstøtte.

Rederiskatteordningen innebærer at skipsfartsinntekter er fritatt for alminnelig inntektsskatt og at det kun betales en tonnasjeskatt basert på fartøyets tonnasje. Den godkjente endringen gjelder inntekter som kan oppstå i forbindelse med rederienes solidaransvar for arbeidsgiverplikter, som følger av skipsarbeidsloven. Uten endringen ville slike inntekter vært omfattet av ordinære skatteregler for bedrifter.

Solidaransvaret innebærer at et rederi kan holdes ansvarlig for visse arbeidstakerrettigheter for sjøfolk som arbeider ombord på rederiets fartøyer, selv om arbeidsgiveren er et annet selskap. Denne forpliktelsen følger av ILO-konvensjonen om sjøfolks arbeids- og levevilkår fra 2006, som ble innført i norsk lov gjennom skipsarbeidsloven i august 2013.

ESA har funnet at endringene i skattereglene som Norge har meldt inn er i tråd med statsstøttereglene i EØS-avtalen.

En offentlig versjon av beslutningen vil bli publisert på ESAs hjemmeside, vanligvis i løpet av en måned.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS